Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una PNL de Ciutadans relativa a llengua vehicular a l'educació

22 de mayo de 2018

El Ple del Parlament ha debatut i votat una Proposició no de llei del Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos relativa a l’ ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes amb necessitats educatives especials, amb problemes d'aprenentatge i/o de recent incorporació. La iniciativa, després  d’haver estat defensada per la diputada Olga Ballester, ha estat rebutjada pel Ple de la cambra amb el resultat següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a escometre les reformes normatives necessàries per:

1.- Garantir que, en el cas dels alumnes amb necessitats educatives especials, s'imparteixin en llengua materna almenys les matèries o assignatures troncals, sempre que aquesta llengua materna sigui cooficial i la mesura compti amb l'aprovació dels pares.

Rebutjat per 2 vots a favor (Mixt-Ciutadans), 35 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 17 abstencions (Popular)

2.- Garantir que, en el cas dels alumnes amb problemes d'aprenentatge, s'imparteixin en llengua materna almenys les matèries o assignatures troncals, sempre que aquesta llengua materna sigui cooficial i la mesura compti amb l'aprovació dels pares.

Rebutjat per 2 vots a favor (Mixt-Ciutadans), 35 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 17 abstencions (Popular)

3.- Garantir que, en el cas dels alumnes d'incorporació tardana al sistema educatiu balear, s'imparteixin en llengua materna almenys les matèries o assignatures troncals, sempre que aquesta llengua materna sigui cooficial i la mesura compti amb l'aprovació dels pares. Aquesta garantia hauria de mantenir-se durant un mínim de tres anys.

Rebutjat per 2 vots a favor (Mixt-Ciutadans), 35 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 17 abstencions (Popular)

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir l'equilibri en l'ús de les dues llengües cooficials com a llengües vehiculars del sistema educatiu, l'aprenentatge de la lectoescriptura en la llengua materna per afavorir la lectura i escriptura des de l'edat mes primerenca, així com garantir la introducció progressiva d'una tercera llengua estrangera al llarg de tot el procés educatiu (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Popular)

Rebutjat per 19 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Popular) i 35 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista)

 

Intervencions

El Grup Parlamentari Popular ha presentat dues esmenes, que han estat defensades per la diputada Núria Riera. Una de les esmenes ha estat incorporada com a nou punt a la votació.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Biel Barceló (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Pep Castells (MÉS per Menorca)  i Enric Casanova (Socialista).

Més informació ...