Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una Moció relativa a la millora de les polítiques per a l'educació de 0-3 anys

21 de mayo de 2018

La iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Podem ha incorporat esmenes del Grup Popular, Grup Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una moció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears relativa a la Política general educativa de 0 a 3 anys. El contingut de la iniciativa, que ha estat exposada i defensada per la diputada Laura Camargo, ha estat aprovada amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a consignar una partida suficient als Pressuposts Generals de l'Estat de 2018 per a poder iniciar, mitjançant un conveni específic entre el Ministeri d‘Educació i el Govern de les Illes Balears, un programa específic d'ajudes a la creació i consolidació de places d'educació infantil de 0 a 3 anys que signifiquin per a les Illes Balears un mínim de 1.000 noves places mitjançant una aportació mínima de 6 milions d'euros (Amb esmena del Grup Parlamentari Socialista i MÉS per Mallorca)

Aprovat per 35 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 17 en contra (Popular)

2- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a obrir l'Escoleta de Can Nebot a l'inici del vinent curs escolar 2018-2019.

Aprovat per unanimitat

3- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que estableixi per al curs 2017-18 un mòdul de 5.000 € per aula (10% dels costos totals del funcionament d'una aula) a la convocatòria de sosteniment de la xarxa d'escoletes públiques.

Punt Retirat

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que estableixi, a partir del curs 2018-2019 i de forma continuada als altres cursos escolars, un mòdul de mínim 6000 €. Aquesta convocatòria haurà de ser publicada abans del mes d’abril de 2019.r publicada abans (Amb esmena de Grup Socialista, MES per Mallorca i MÉS per Menorca transaccionada)

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 19 abstencions (Mixt-Ciutadans i Popular)

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el mòdul de sosteniment de la xarxa d'escoletes públiques en un 5% en el cas d'aquelles unitats que disposin de servei de menjador, a excepció de les unitats de lactants. El Govern haurà de dur a terme les modificacions normatives necessàries per a l'efectiu compliment d'aquest punt.(Amb esmena de MÉS per Menorca)

Aprovat per 18 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, Podem) i 35 abstencions (MÉSxMallorca, Socialista i Popular)

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en la convocatòria ordinària d'ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019 els infants 0-3 anys escolaritzats en centres d'educació infantil, tant públics com privats autoritzats (Amb esmena de modificació del Grup Parlamentari Popular)

Aprovat per 35 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, Podem, Popular) i 18 abstencions (MÉSxMallorca, Socialista)

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en la convocatòria ordinària d’ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears de l’any 2018 (ajudes del curs 2018-19), la compensació del 50% de les ajudes, beques o bonificacions per a l’escolarització (quotes) que els titulars dels centres públics hagin concedit a les famílies dels alumnes, fins a un màxim de 500 euros per alumne. Aquesta convocatòria haurà de ser publicada abans del mes d'abril de l'any 2019, i el Govern haurà de dur a terme les modificacions normatives necessàries per a l'efectiu compliment d'aquest punt (Amb esmena de MÉS per Menorca)

Aprovat per 35 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, Podem, Popular) i 18 abstencions (MÉSxMallorca, Socialista)

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar ajuts individuals per escolarització al curs 2018-19 a centres d'educació infantil per a infants en situació econòmica vulnerable.

Aprovat per 35 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, Podem, Popular) i 18 abstencions (MÉSxMallorca, Socialista)

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar els Equips d'Atenció Primerenca per al curs 2018-19 fins a assolir un total de 84 professionals amb el següent criteri objectiu:

Orientadors/orientadores educatius:

  • 1h setmanal/ aula d'escola infantil pública
  • 45' setmanal/ aula centre d'educació infantil
  • 1 h setmanal/ centre no autoritzat

Mestres de Pedagogia Terapèutica i/o d'Audició i Llenguatge:

  • 2,5h setmanal/aula d'escola infantil pública

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, Podem, Popular) i 18 abstencions (MÉSxMallorca, Socialista)

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar i reunir abans de final de juny de 2018 la Comissió de Planificació i la Comissió de Coordinació Educativa previstes a l'article 15 i següents del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques. A la Comissió de Planificació s'informarà sobre la proposta de mapa escolar elaborat per la directora de l'IEPI i previst a la disposició addicional quarta del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil. També s'hi exposarà el Pla Biennal d'Actuació per a l'Educació de la Primera Infància, previst a l'article 10 d'aquest decret.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure un màxim de dos membres de la Comissió de Planificació i de la Comissió de Coordinació Educativa els representants dels centres d'Educació Infantil autoritzats, pel seu caràcter de col·laboradors de la xarxa pública (Amb esmena d’addició del Grup Popular transaccionada)

Aprovat per unanimitat

 

Intervencions

El Grup Parlamentari Popular ha presentat set esmenes al redactat, que han estat defensades per la diputada Núria Riera. Els grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca han presentat conjuntament 6 esmenes, defensades pels diputats Enric Casanova i Agustina Vilaret. Per la seva banda, Nel Martí ha presentat les tres esmenes presentades pel grup parlamentari de MÉS per Menorca. El grup proposant ha acceptat les 3 esmenes de MÉS per Menorca, 2 del Grup Popular i 1 del Grup Socialista i MÉS per Mallorca.

 

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera) i Montse Seijas (Mixt).

Més informació ...