Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova la modificació de la Llei d'iniciativa legislativa popular

29 de mayo de 2018

La iniciativa, aprovada per unanimitat, pretén simplificar i fer més accessible la iniciativa legislativa popular a la ciutadania de les Illes Balears

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment de tots els grups la Llei de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa popular a les Illes Balears, després d’haver debatut i votat el seu Dictamen elaborat per la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament.

Durant el debat plenari de la iniciativa legislativa han fixat la posició dels grups els parlamentaris Antonio Gómez (Popular), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Biel Barceló (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans), Montse Seijas (Mixt) i Vicenç Thomàs (Socialista).

Tràmit parlamentari

La proposició de llei, presentada per MÉS per Menorca i presa en consideració pel Ple el passat 14 de febrer de 2017 (Diari de Sessions), es va traslladar a la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, que va redactar l’informe de ponència i el Dictamen (Diari de Sessions) que avui ha estat aprovat pel Ple. 

Contingut de la iniciativa

D'acord amb l'exposició de motius, la Proposició de llei preveu reduir substancialment el nombre de signatures, i s’amplia el termini per a recollir-les, per poder presentar davant el Parlament una iniciativa legislativa popular. També s’amplia l’abast de les persones que poden signar les peticions.

D’altra banda, es proposa d’incloure la necessitat de fixar un termini de tres mesos, per tal que les iniciatives legislatives, un cop hagin finalitzat els tràmits parlamentaris pertinents, siguin incloses automàticament en l’ordre del dia de la sessió plenària i, d’aquesta manera, no es deixi llur inclusió a l’arbitri dels òrgans de govern del Parlament.

L’experiència de tramitació de les iniciatives legislatives populars també posa en relleu la necessitat de reforçar la intervenció dels promotors en el debat de presa en consideració, com també en la tramitació posterior de les iniciatives que superin aquest debat. Per això, aquesta llei reconeix als promotors noves facultats d’actuació i intervenció, especialment en el treball de les comissions legislatives.

Finalment, cal destacar el fet que sigui el Parlament qui dicti, en el termini de sis mesos a comptar de la publicació d’aquesta llei, les instruccions pertinents per a garantir l’aplicació de la signatura electrònica a la presentació de les iniciatives populars. Amb el compliment d’aquest requisit, es facilita notablement l’exercici d’aquest dret de participació ciutadana.

Més informació ...