Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern i administracions beneficiàries a accelerar l'execució dels projectes aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible

5 de junio de 2018

Dels tres punts de la moció exercida pel Grup Popular també s'ha acordat iniciar i promoure, una campanya anual d'informació de la destinació del fons recaptats de l'Impost de Turisme Sostenible. 

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una moció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears relativa a la política general de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a l’Agència de Turisme de les Illes Balears.

El contingut de la iniciativa, que ha estat exposada i defensada per la diputada popular Miquel Àngel Jerez, ha estat en part aprovada amb el resultat següent:

1.- El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i a les administracions beneficiàries del fons de l’Impost de Turisme Sostenible a accelerar l’execució dels projectes aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena incorporada transaccionada.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir, en el termini d'un mes, allò que estableix l'article 20.4, apartat segon, de la Llei 2/2016, de 20 de març, de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible, i en aquest sentit a publicar, en lloc web específic, i en format plurilingüe el següent:

  • Totes i cadascuna de les memòries econòmiques que han d'acompanyar els projectes que han estat aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible a executar per les diferents administracions amb càrrec a l'Impost de Turisme Sostenible.
  • L'estat actual i el nivell d'execució a les diferents fases de l'execució pressupostària de tots i cadascun dels projectes que han estat aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible a executar per les diferents administracions amb càrrec a l'Impost de Turisme Sostenible.
  • Totes i cadascuna de les actes de les sessions de la Comissió de Turisme Sostenible de totes i cadascuna de les sessions celebrades tinguin o no per objecte l'aprovació dels projectes presentats.
  • L'import actualitzat de totes i cadascuna de les transferències practicades o subvencions atorgades a les administracions beneficiaris i encarregades d'executar els projectes aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible.
  • El percentatge global actualitzat dels pagaments satisfets a totes les administracions beneficiàries encarregades d'executar els projectes aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible.

2bis.- El Parlament balear insta el Govern balear a publicar a la Web específica de l’Impost sobre Estades Turístiques la informació detallada sobre la recaptació d’aquest impost segregada per illes, per municipis i per tipologia d’allotjament turístic. (Esmena d’addició del GP Mixt-Ciudadanos).

Rebutjats per 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 26 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciudadanos, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El Pi, Popular)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar i promoure, en el període de 15 dies, una campanya anual d'informació en format plurilingüe amb la finalitat de divulgar la destinació dels fons recaptats a cadascun dels exercicis recaptatoris, posant a disposició de tots i cadascun dels establiments obligats a recaptar l'Impost de Turisme Sostenible i que figuren en la Llei 2/2016, de 20 de març, de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible, el material necessari per dur a terme aquesta tasca divulgativa.

Aprovat per unanimitat.

Intervencions

El Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos, ha presentat una esmena la qual ha estat defensada per la diputada Olga Ballester; mentre que, els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears han presentat conjuntament dues esmenes, les quals han estat defensades els parlamentaris Antoni Reus, Bel Oliver i Carlos Saura. L’esmena de Ciudadanos ha estat acceptada pel grup proposant, mentre que les presentades conjuntament, la primera relativa al punt 1 ha estat transaccionada i la segona, relativa al punt 2 no ha estat acceptada.  

Al torn de fixació de posicions han intervingut, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Josep Castells i pel Grup Parlamentari Mixt, Monserrat Seijas.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears