Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa del Grup Popular relativa a celebrar el quaranta aniversari de la Constitució

5 de junio de 2018

Finalment, al darrer punt de l’ordre del dia, el Ple del Parlament ha aprovat una segona Proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular relativa a la celebració del quaranta aniversari de la Constitució Espanyola.

La iniciativa, després d’haver estat defensada pel diputat popular Juan Manuel Lafuente i debatuda per tots els grups parlamentaris, ha estat aprovada pel amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a impulsar les mesures necessàries per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del “Quarantè Aniversari de la Constitució Espanyola de 1978”, promovent i donant suport tant a activitats pròpies per a tal fi com les que realitzin les Corts Generals, les institucions, les organitzacions, les universitats i els centres educatius, així com les associacions que representin la societat civil en general.

Aprovat per 33 vots a favor (Popular, Mixt-Cs i Socialista), 8 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca) i 12 abstencions (El Pi, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem).

2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva adhesió als actes commemoratius que estan promovent i coordinant les Corts Generals per a la celebració, el 6 de desembre de 2018, del “Quarantè Aniversari de la Constitució Espanyola de 1978”, d'acord amb l'acordat en la reunió de Meses conjuntes del Congrés i del Senat el passat 20 de setembre de 2017.

Aprovat per 35 vots a favor (Popular, Mixt-Cs, El Pi  i Socialista), 8 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca) i 10 abstencions (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem).

3.-  A tal fi, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a participar en aquests actes, així com a assumir el compromís de realitzar, en l'ús de les seves competències, les activitats que es considerin oportunes, cercant la participació de tots els ciutadans.

Aprovat per 33 vots a favor (Popular, Mixt-Cs i Socialista), 8 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca) i 12 abstencions (El Pi, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem).

Intervencions

Els grups parlamentaris Podem  Illes Balears i MÉS per Mallorca han presentat conjuntament una esmena d’addició d’un punt nou, la qual no ha estat admesa pel grup proposant. Per a la seva defensa han intervingut els parlamentaris Alberto Jarabo i Josep Ferrà.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans) i Andreu Alcover (Socialista).