Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a aprovar un Projecte de llei d'educació de les Illes Balears

12 de junio de 2018

Aquest és un dels quatre punts aprovats d'una moció de MÉS per Menorca relativa a la política del Govern envers el Pacte Educatiu. 

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la política general del Govern envers el Pacte Educatiu.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Josep Castells, un cop debatuda ha estat sotmesa a la votació de la cambra, amb el resultat següent: 

El Parlament de les Illes Balears:

1.- Constata la conveniència que el procés d'elaboració d'un pacte educatiu a les Illes Balears culmini en una llei d'educació d'ampli consens que permeti dotar d'estabilitat el sistema educatiu de les Illes Balears.

Aprovat per 56 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-Ciutadans).

2.- Insta la Conselleria d'Educació a concloure el més aviat possible els treballs d'elaboració d'un projecte de llei i a iniciar de forma immediata les negociacions amb les diferents formacions polítiques per tal de trobar els suports necessaris en els aspectes en què encara no hi ha consens.

Aprovat per 29 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Gent per Formentera, MÉSxMenorca, El PI, MÉSxMallorca i Socialista) i 29 abstencions (Mixt-Cs, Podem, Popular).

3.- Insta el Govern a donar màxima prioritat a la tramitació i a l'aprovació del projecte de llei, de manera que la primera llei d'educació de les Illes Balears es pugui aprovar en la present legislatura.

Aprovat per 29 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Gent per Formentera, MÉSxMenorca, El PI, MÉSxMallorca i Socialista) i 29 abstencions (Mixt-Cs, Podem, Popular).

4.- Sol·licita a la Mesa que un cop tramès al Parlament el projecte esmentat, s'adoptin les previsions necessàries per tal d'accelerar-ne al màxim la tramitació, habilitant, si cal, les sessions extraordinàries que siguin necessàries.

Aprovat per 29 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Gent per Formentera, MÉSxMenorca, El PI, MÉSxMallorca i Socialista) i 29 abstencions (Mixt-Cs, Podem, Popular).

Intervencions

Els grups parlamentaris ha presentat vuit esmenes següents a la moció: 

  • Una esmena del Grup Popular, que ha estat defensada per Núria Riera.
  • Quatre esmenes del Grup Podem Illes Balears que han estat defensades per Salvador Aguilera.
  • Dues esmenes del Grup Socialista que han estat defensades per Enric Casanova.
  • Una esmena conjunta amb els Grups El Pi-Proposta per les Illes Balears, Socialista i MÉS per Menorca, defensada pels parlamentaris Maria Antònia Sureda i Agustina Vilaret.

Les esmenes formulades no han estat acceptades pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut Montserrat Seijas pel Grup Parlamentari Mixt.