Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic balear

12 de junio de 2018

Fan referència a normes en matèria de turisme, de funció pública, de personal, d'urbanisme, d'ordenació farmacèutica, de transports, de cambres oficials de comerç, d'indústria, serveis i navegació, de residus i de règim local i, a més, s'autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei per la qual es modifiquen diverses normes den matèria de turisme, de funció pública, de personal, d'urbanisme, d'ordenació farmacèutica, de transports, de cambres oficials de comerç, d'indústria, serveis i navegació, de residus i de règim local, i s'autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos. 

Al debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals el diputat Josep Melià del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes ha defensat catorze esmenes a la iniciativa, les quals han estat rebutjades a la votació final.

Durant el debat han intervingut els parlamentaris Juan Manuel Lafuente (Popular), Alberto Jarabo (Podem-Illes Balears), Gabriel Barceló  (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans) i Maria José Camps (Socialista).

Els grups han acceptat, durant al debat, incorporar una esmena proposada per la diputada Maria José Camps al redactat de l'article 6.1 de la Llei, que modifica la Llei de Transport i Mobilitat Sostenible. Concretament, s'afegeix al text el següent apartat: "El conveni de col·laboració podrà tenir la mateixa durada que el termini del contracte de la xarxa de transport regular de viatgers per carretera d'ús general".

Contingut i tràmit parlamentari

El passat 20 de febrer de 2018 el Ple va prendre en consideració una Proposició de llei del Grup Parlamentari MÉS per Menorca que pretenia modificar la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu de permetre elaborar textos refosos de les lleis que s'han modificat una o més vegades i que tenguin plena naturalesa de legalitat.  

Després dels debats a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, s'han introduït diverses esmenes a aquest articulat per modificar diverses normatives de les Illes Balears. Així, segons l'exposició de motius de la llei, es pretén "adequar els diferents textos legals a determinades necessitats derivades en alguns casos de directives europees, d'acords assolits amb organitzacions sindicals, de pronunciaments judicials o d'omissions detectades, i abans que es produeixi la necessària simplificació normativa mitjançant l'aprovació dels texts refosos resulta necessari incorporar modificacions puntuals de les normes que han de ser objecte de refundició o que tenen relació amb aquestes. Aquestes modificacions afecten normes en matèria de turisme, de funció pública, de personal, d'urbanisme, d'ordenació farmacèutica, de transports, de cambres oficials de comerç, d'indústria, serveis i navegació, de residus i de règim local

Aquesta llei s'estructura en dos capítols i onze articles. En el primer capítol, composat per nou articles, s'inclouen totes les modificacions de diverses lleis o que estan afectades per aquesta. El capítol segon recull l'autorització al Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos. 

Votació

El Ple ha aprovat tots els punts de la Llei, a excepció de l'article 7, ja que, segons han explicat els diferents grups al debat, s'ha considerat que la modificació que preveia ja no era necessària.