Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració una iniciativa per exceptuar l'hospital de Cas Serres d'Eivissa de certs requisits procedimentals

27 de junio de 2018

El Ple del Parlament ha pres en consideració per unanimitat la Proposició de llei de modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears.

Contingut

L’Hospital residència assistida Cas Serres és l’únic centre d’aquetes característiques i recurs a Eivissa que presta el control i seguiment de patologies clíniques complexes i crònquis amb coordinació amb el centre Sanitari de referència, amb una atenció sanitària i social rehabilitadora i de qualitat, promovent l’autonomia i la dignitat humana.

La Proposició de llei del Grup Podem afirma que Cas Serres “és un recurs públic, únic i imprescindible amb molta demanda de mitjana i llarga estança tant per a persones amb malalties cròniques i convalescència i de complexitat social, per tant la urgència d'aquesta tramitació ve motivada perquè de no existir el recurs els ciutadans quedarien sense cobertura i en una situació de vulnerabilitat greu”.

Per això la iniciativa planteja afegir un segon paràgraf a la disposició transitòria segona de l'esmentat Decret 100/2010, amb el següent text:

"Pel que fa a l'illa d'Eivissa i al seu Hospital residència assistida Cas Serres, atès que és l'únic centre que presta servei hospitalari de mitja i llarga estada al territori insular i per tal de garantir aquests serveis essencials, queda exceptuat de l'esmentada obligació d'adaptació així com del que es disposa a l'article 3.a.1 del Decret 163/1996, de 26 de juliol de 1996, i a l'article 1.2 de l'Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum de 19 de desembre de 2000 per la qual s'estableixen les condicions, els requisits i els procediments d'autorització per a la creació, la modificació, el trasllat i el tancament dels hospitals, respecte que els hospitals han d'estar ubicats en un immoble d'ús exclusivament sanitari."

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada pel diputat Aitor Morràs (Podem Illes Balears). Totes les intervencions dels grups han estat a favor de la iniciativa i les han fetes Vicent Serra (Popular), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca) Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos) i Xico Tarrés (Socialista).