Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració una iniciativa per protegir la Mediterrània dels danys de les prospeccions i extracció d'hidrocarburs i altres substàncies minerals

27 de junio de 2018

Ha estat presentada i presa en consideració per tots els grups parlamentaris i continuarà la tramitació parlamentària.

El plenari ha pres en consideració per unanimitat una Proposició de llei, presentada per tots els grups parlamentaris, de protecció de la mar Mediterrània sota jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

Contingut

La iniciativa legislativa pretén protegir la mar Mediterrània sota jurisdicció espanyola del possible deteriorament que puguin produir al medi marí les activitats d'exploració, recerca i explotació d'hidrocarburs o altres substàncies minerals i, amb aquesta finalitat, s'estructura en un article, una disposició addicional i una disposició transitòria:

Article 1

Queden excloses l’exploració, la recerca i l'explotació d’hidrocarburs o altres substàncies minerals en el medi marí de la mar Mediterrània sobre la qual l’Estat espanyol exerceixi jurisdicció que abasti almenys la protecció dels recursos naturals. Igualment queda exclosa d’aquest espai marí l’exploració mitjançant adquisicions sísmiques sigui quina sigui la seva finalitat, tret que s’utilitzin tecnologies de les quals hagi quedat científicament demostrada la completa innocuïtat.

Disposició addicional

Les exploracions d’hidrocarburs incloses en aquesta llei però amb data de concessió atorgada amb anterioritat a la seva entrada en vigor romandran vigents fins a la seva extinció sense que hi hagi cap pròrroga possible.

Disposició transitòria

La llei serà d’aplicació a totes aquelles sol·licituds d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs o d’adquisicions sísmiques contemplades en aquesta llei i que a la seva entrada en vigor no hagin estat resoltes.

Intervencions

Les intervencions han consistit en un torn de fixació de posicions. En aquest sentit han intervingut: Olga Ballester (Mixt), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Silvia Limones (Socialista), Patricia Font (MÉS per Menorca), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Miquel Àngel Jerez (Popular).

Més informació ...