Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració la iniciativa per suprimir l'aforament dels diputats i de les diputades del Parlament i dels membres del Govern de les Illes Balears

27 de junio de 2018

El Ple del Parlament ha pres en consideració per unanimitat la Proposició de llei, presentada per tots els diputats de la cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.

Intervencions

Tots els grups parlamentaris han estat a favor de prendre en consideració la iniciativa i han intervingut des de la tribuna d’oradors: Antonio Gómez (Popular), Carlos Saura (Podem Illes Balears), Gabriel Barceló (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Monserrat Seijas i Xavier Pericay (Mixt) i Vicenç Thomàs (Socialista),

Contingut de la iniciativa

D’acord amb l’exposició de motius que figura a la iniciativa, la Constitució Espanyola recull a l'article 71.3 l'aforament dels diputats i senadors, per als quals a través d'aquesta prerrogativa és competent en les causes judicials la Sala penal del Tribunal Suprem. A l'article 102.1 es fa extensiu l'aforament al president i als membres del Govern de l'Estat. Per la seva banda, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, modificat per la Llei 1/2007, de 28 de febrer, estableix l'aforament dels diputats i les diputades autonòmics de les Illes Balears, a l'article 44, i del president de la comunitat autònoma i dels membres del Govern de les Illes Balears, a través dels articles 56.7 i 57.5. Respecte de tots ells, es disposa que pertocarà de decidir-ne la inculpació, l'empresonament, el processament i el judici al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; fora de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, la responsabilitat els serà exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.

Així idò, tant en el text constitucional com en l'actual Estatut d'Autonomia, es regula la figura jurídica de l'aforament, una prerrogativa que avui és percebuda per una àmplia majoria de la societat com un privilegi que distorsiona el principi superior d'igualtat de tots els ciutadans davant la Justícia.

En aquest sentit, es considera que, d'acord amb l'àmbit competencial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni els diputats ni les diputades, ni el president ni la presidenta, ni els membres del Govern de les Illes Balears han de continuar aliens a la jurisdicció ordinària en tots aquells assumptes que els impliquin en un procediment judicial de qualsevol àmbit jurisdiccional, tant penal com civil.

És per tot això que, d'acord amb l'article 139 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, es pretén aprovar aquesta modificació puntual de la Llei 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per suprimir del text estatutari la figura de l'aforament, a través dels articles següents:

Article primer

Es modifica l’article 44 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que quedarà redactat de la forma següent:

  1. Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears no seran vinculats per cap mandat imperatiu i gaudiran, encara que sigui després d’haver-ne cessat el mandat, d’inviolabilitat per les opinions manifestades i pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec. Durant el seu mandat gaudeixen d’immunitat amb l’efecte concret que no poden ser detinguts ni retinguts, llevat del cas de delicte flagrant. El coneixement de les causes penals i de les demandes de responsabilitat civil per fets comesos en l'exercici del càrrec correspon a l'òrgan jurisdiccional predeterminat per la llei.
  2. El vot dels diputats i diputades és personal i indelegable.

Article segon

Es modifica l’article 56.7. de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que quedarà redactat de la forma següent:

56.7. La responsabilitat penal i civil del president o de la presidenta serà l’exigible en els mateixos termes que s’assenyalen per als diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears.

Article tercer

L’article 57.5. de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que quedarà redactat de la forma següent:

57.5. La responsabilitat penal i civil dels membres del Govern serà l’exigible en els mateixos termes que s’estableixin per als diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears.

Article quart

S’afegeix una nova disposició transitòria a la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, sobre els procediments penals i civils ja iniciats, amb el redactat següent:

Disposició transitòria dotzena. El coneixement dels procediments penals i civils que se segueixen contra diputats o diputades del Parlament de les Illes Balears, iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei passarà a correspondre a l'òrgan jurisdiccional predeterminat per la llei, llevat del cas que la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears o la Sala Penal del Tribunal Suprem ja n'hagin acordat l'obertura del judici oral.

Més informació ...