Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de Promoció de la Seguretat i Salut en el Treball a les Illes Balears

24 de julio de 2018

No s'ha admès la votació de l'esmena in voce relativa a la gratuïtat dels aparcaments dels hospitals públics de les Illes Balears de Son Espases (Palma) i Can Misses (Eivissa).

La sessió plenària de Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei d’habitatge de les Illes Balears, per la majoria dels vots de la cambra autonòmica amb la incorporació de sis esmenes, algunes transaccionades durant el debat plenari.

Aquesta Llei té com a objecte establir el marc d'actuació que possibiliti la reducció de la sinistralitat en el treball en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'adopció d'un conjunt de mesures d'acció positiva adreçades a l'aprenentatge, la sensibilització, la formació i la promoció de la seguretat i la salut laboral, tot això en l'àmbit competencial que li és propi a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en cooperació i col·laboració amb l'Estat i ambla resta d'autoritats i organismes competents de la comunitat autònoma de les Illes Balears en aquesta matèria.

Així mateix, té per objecte el desenvolupament i el règim jurídic de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral com a organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia, i es configura com a òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscs laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb la voluntat que s’ha expressat, el text d’aqueta Llei s’estructura 38 articles, distribuïts en un títol preliminar, quatre títols, una disposició addicional única, tres disposicions transitòries, una de derogatòria i quatre de finals.

El títol preliminar, dedicat a les disposicions generals, defineix, en els dos primers articles de la Llei, l'objecte, l'àmbit d'aplicació i les finalitats perseguides pel text legal.

El títol I regula els aspectes essencials de l'organisme autònom Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, i n'especifica, en el capítol I, la naturalesa jurídica i l'àmbit d'actuació; en el capítol 11, les finalitats i funcions; en el capítol III, l'organització i els òrgans de govern (Presidència, Vicepresidència, Direcció, Consell de Direcció i Consell Rector de Salut Laboral), així com la creació d'un òrgan especialitzat de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral com és la Unitat de Malalties Professionals, i, en el capítol IV, el regim econòmic, pressupostari i de personal.

El títol II regula el conjunt de mesures destinades a promoure la sensibilització sobre els valors de seguretat i salut en el treball. El capítol I se centra en la promoció i la divulgació dels dits valors entre les finalitats del sistema educatiu. El capítol II regula el compromís de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la divulgació d'aquests valors mitjançant campanyes periòdiques de sensibilització, així com el paper que exerceixen els mitjans de comunicació social en aquesta tasca.

El títol III es refereix al foment de la formació en matèria de seguretat i salut en el treball, tant en l'àmbit de l'ensenyament reglat comen altres ensenyaments que s'imparteixen en els centres docents ubicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El títol IV inclou una sèrie de mesures de promoció de la seguretat i la salut en el treball en matèria de subvencions públiques i contractació administrativa.

Concretament, el capítol I determina les exigències de requisits addicionals per accedir a la condició de persona o entitat beneficiària de subvencions públiques, així com la possibilitat d'exigir obligacions específiques en matèria de prevenció si així ho exigeixen les circumstàncies. El capítol II estableix, dins el respecte al marc fixat en la normativa bàsica de contractació administrativa, la possibilitat de l'exigència d'acreditació d'equip tècnic amb funcions en prevenció, així com la possibilitat que els plecs incloguin condicions especials d'execució dels contractes que contribueixin a reforçar les condicions de seguretat i salut en el treball i a afavorir la formació del personal assignat per a la seva execució.

Pel que fa a les disposicions finals fer notar la Disposició final tercera ter de ‘Modificació de la llei 16/2016 de creació de l’oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per dotar-la de personalitat jurídica pròpia.

Debat plenari

El debat del Projecte de llei al plenari s’ha encetat amb la defensa de la iniciativa per part d’Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears,

Tot seguit s’ha procedit al debat de les trenta-nou esmenes al Projecte de llei que els diputats i grups parlamentaris han mantingut per al seu debat en plenari, després de no haver estat aprovades ni en ponència ni en comissió, amb la distribució següent (algunes d'elles han estat retirades durant el debat):

  • 5 esmenes de la diputada Montserrat Seijas (Mixt).
  • 11 esmenes de la diputada Xelo Huertas (Mixt).
  • 5 esmenes del Grup Mixt-Ciudadanos, amb la intervenció de Xavier Pericay.
  • 10 esmenes del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la intervenció de Jaume Font.
  • 1 esmena del Grup Popular, amb la intervenció de Santiago Tadeo.
  • 7 esmenes del Grup MÉS per Menorca, amb la intervenció de Josep Castells.

Al torn d’intervencions s’han expressat Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears) i Enric Casanova (Socialista). El diputat socialista ha reiterat la voluntat de debatre i votar una esmena in voce relativa a la gratuïtat dels aparcaments dels hospitals públics de les Illes Balears de Son Espases (Palma) i de Can Misses (Eivissa), la qual finalment no ha estat acceptada per l'oposició de la majoria dels membres del Grup Parlamentari Mixt.

De totes les esmenes debatudes i votades HAN ESTAT APROVADES LES SEGÜENTS:

- RGE 7062 transaccionada i 7067 (MÉSxMenorca).

- RGE 6895 i 6926 transaccionades (Mixt-Seijas) i 7057 (Mixt-Huertas).

- RGE 6976 transaccionada (Popular).

Tramitació parlamentària

El Projecte de llei entrà al registre del Parlament dia 11 de maig de 2018, després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, l’aprovàs, i pogués iniciar la tramitació parlamentària (27/04/18). La Mesa, dia 13 de juny, acordà la convocatòria de sessions parlamentàries extraordinàries per a la seva tramitació. El projecte de llei es va remetre a la Comissió d’Economia (Diari de Sessió) on se substanciaren debats i votacions que incorporaren esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència i, a continuació, un Dictamen de la Comissió, que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària.

Podeu consultar l’expedient de tramitació parlamentària a l’enllaç següent: expedient.

Més informació ...