Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de suport a les famílies

24 de julio de 2018

La Llei estableix el marc legal que permet dissenyar i desenvolupar la política de suport i protecció de les famílies i els seus membres residents a les Illes Balears, així com determinar els drets i les prestacions destinats a donar-los suport.

La sessió plenària del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de suport a les famílies, per la majoria dels vots de la cambra autonomia amb la incorporació de quatre esmenes, tres de les quals amb transacció.

Aquesta Llei té per objecte establir el marc legal que permeti dissenyar i desenvolupar la política de suport i protecció de les famílies i els seus membres residents a les Illes Balears, així com determinar els drets i les prestacions destinats a donar-los suport.

La Llei s’estructura en un títol preliminar i tres títols més, el primer amb tres capítols, així com en cinc disposicions addicionals, dues de transitòries, una de derogatòria i tres de finals.

En el títol preliminar es defineixen les disposicions de caràcter general de la Llei: l’objecte, els principis rectors, els objectius i l’àmbit d’aplicació. A més, es detallen les situacions familiars amb necessitat de més protecció, amb referència especial a les famílies monoparentals i a les situacions familiars vinculades a vulnerabilitat, risc i dependència o discapacitat. Finalment, es reconeix la maternitat lliure i decidida.

El títol I recull el conjunt de mesures, serveis i prestacions de suport a la família; és l’apartat en què es detallen les actuacions concretes que s’han de desenvolupar en cada un dels àmbits. Així, el capítol I desplega les mesures fiscals; el capítol II, les mesures en l’àmbit dels serveis socials, tant de caràcter tècnic com en forma d’ajuts econòmics; el capítol III regula mesures en l’àmbit de la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral, en l’àmbit educatiu, en matèria d’ocupació i en matèria de salut, i concreta actuacions en la necessària col·laboració sociosanitària.

El títol II regula les mesures administratives i el marc de participació. En aquest sentit, estableix la necessitat dels informes d’impacte familiar per a l’elaboració legislativa i defineix les línies de foment de la participació mitjançant les associacions.

Finalment, el títol III regula el règim d’obligacions, infraccions i sancions de les famílies monoparentals reconegudes.

De les disposicions, cal destacar que la disposició transitòria primera disposa un termini de dotze mesos per implantar el conjunt de mesures establertes en els capítols II i III del títol I, excepte la col·laboració sociosanitària, amb un termini de divuit mesos, atesa la complexitat que comporta; i la disposició final primera habilita el Govern de les Illes Balears per aprovar, en un termini de dotze mesos, el reglament dels principis generals per a l’acreditació de la família monoparental.

Debat plenari

El debat del dictamen i de les esmenes al Projecte de llei al plenari s’ha encetat amb la defensa de la iniciativa per part de Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears.

Tot seguit s’ha procedit al debat de les quaranta-dues esmenes al Projecte de llei que els diputats i grups parlamentaris han mantingut per al seu debat en plenari, després de no haver estat aprovades ni en ponència ni en comissió (algunes d’elles han estat transaccionades o retirades durant el debat plenari) amb la distribució següent: 

  • 1 esmena de la diputada Montserrat Seijas (Mixt).
  • 9 esmenes del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans, amb la intervenció d’Olga Ballester.
  • 5 esmenes del Grup MÉS per Menorca, amb la intervenció de Josep Castells.
  • 6 esmenes del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la intervenció de Maria Antònia Sureda.
  • 20 esmena del Grup Popular, amb la intervenció de María José Ribas.
  • 1 esmena del Grup Podem Illes Balears, amb la intervenció de Marta Maicas.

Al torn d’intervencions a favor o en contra de les esmenes s’han expressat Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca) i Sílvia Cano (Socialista).

De totes les esmenes debatudes i votades han estat aprovades les següents:

- RGE 5106 transaccionada i 5103 transaccionada (reconvertida en article 11bis) del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

- RGE 5163 del Grup Parlamentari Popular.

- RGE 5208 transaccionada del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Entitats socials de la comunitat autònoma, han seguit el debat del Projecte de llei des del lloc de l’hemicicle destinat a la ciutadania.

Tramitació parlamentària

El Projecte de llei entrà al registre del Parlament dia 28 de març de 2018, després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, l’aprovàs, i pogués iniciar la tramitació parlamentària (16/03/18).

La iniciativa es va remetre a la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans  on se substanciaren debats i votacions que incorporaren esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència i, a continuació, un Dictamen de la Comissió (Diari de Sessió), que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària.

Podeu consultar l’expedient de tramitació parlamentària amb els documents que s’hi troben annexats, a l’enllaç següent: expedient.

 

Més informació ...