Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova modificar la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

24 de julio de 2018

Al darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrat avui capvespre, el Parlament ha aprovat el Projecte de llei, pel qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

Estructura i contingut de la Llei

La Llei consta d’un article únic que modifica la Llei 12/2016, una disposició transitòria, una de derogatòria i quatre disposicions finals.

L’article únic modifica els aspectes següents de la Llei:

A l’article 3 s’incorpora una previsió de la Directiva 2014/52/UE, en el sentit d’evitar conflictes en la tramitació quan l’òrgan ambiental és, alhora, òrgan substantiu, circumstància que concorre quan la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) exerceix les competències pròpies en matèria d’autoritzacions ambientals integrades.

L’article 7 es modifica en congruència amb els nous continguts dels articles 9 i 14, que subjecten a avaluació ambiental els plans, els programes i els projectes prevists en la Llei quan correspongui aprovar-los a l’Estat, sense perjudici que aquesta avaluació ambiental sigui competència de l’Administració General de l’Estat.

Pel que fa a l’abast de l’avaluació ambiental estratègica, s’ha optat per fer una nova redacció íntegra de l’article 9 després de l’anul·lació de l’apartat 4, que havia mantingut els supòsits exclosos per no afectar significativament el medi ambient, que recollia la Llei 11/2006 sobre la base de la previsió de l’article 3.5 de la Directiva 2001/42/CE. En la versió nova, l’article desplega els supòsits de l’article 6 de la Llei bàsica. El mateix objectiu de precisar l’abast de l’avaluació ambiental estratègica justifica la modificació de l’article 21.

S’ha aprofitat per matisar també l’abast de l’informe determinant de l’administració hidràulica i per introduir un nou informe imprescindible, el d’avaluació d’impacte paisatgístic per part dels consells insulars, insistint en la rellevància del paper que juga el paisatge a les Illes Balears i procurant mecanismes per donar compliment al Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d’Europa el 20 d’octubre de 2000 i que entrà en vigor a l’Estat espanyol l’1 de març de 2008.

Per altra banda, s’introdueix l’avaluació de la capacitat de càrrega de la zona afectada pel pla o programa, com a factor limitador, entesa com l’aptitud del territori per suportar la intensitat d’usos actual i la que s’hi preveu sense provocar un procés de deteriorament ambiental, social, cultural o de qualitat de l’experiència turística, així com ponderar la capacitat dels serveis i infraestructures ambientals. També es modifica la regulació dels projectes exclosos i exceptuables de l’avaluació ambiental, en el sentit de la Directiva i concretant-ne aspectes en la tramitació.

Sobre la consulta preceptiva a l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma dels plans, els programes i els projectes que ha d’avaluar l’Administració general de l’Estat, es fa una nova redacció de l’article i es qualifica el dit informe de «bàsic», tal com el denomina l’STC 109/2017, de 21 de setembre, que va declarar nul l’article 26.2.

Es corregeix la remissió normativa sobre mesures provisionals de l’article 32.1, es modifica el tractament de la legalització posterior, arran de la nul·litat de l’article 33.1, i s’introdueixen algunes precisions en la tramitació.

Així mateix, i com a transposició de la Directiva 2014/52/UE, s’introdueix una disposició addicional per incloure en l’avaluació ambiental la vulnerabilitat dels projectes a accidents greus o catàstrofes, el risc que es produeixin i les implicacions eventuals d’efectes adversos significatius per al medi ambient. Així mateix, s’aprofita per simplificar les tramitacions en àrees de prevenció de riscs i la integració de tràmits en l’avaluació ambiental. Per acabar, l’article únic introdueix algunes modificacions en els annexos.

Finalment, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

La primera, de modificació de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a les taxes de les tramitacions d’avaluació ambiental.

La disposició final segona modifica puntualment la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), amb la finalitat d’unificar i conciliar els tràmits prevists en el seu article 21, el qual es pronuncia sobre l’adequació de l’ús o de les activitats pretesos amb els objectius de protegir l’espai natural protegit a partir de les disposicions contingudes en els instruments de declaració o planificació, i l’article 39, sobre l’avaluació de repercussions en espais de Xarxa Natura. D’altra banda, es modifica la disposició addicional sisena, sobre les festes en embarcacions, a fi de reflectir l’Acord de la Comissió Bilateral Estat-CAIB en relació amb la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, i ampliar l’abast a tots els espais de rellevància ambiental.

Finalment, es proposa una modificació de l’article 27.3, relativa a les exempcions en l’exercici dels drets de tempteig i retracte per reduir de 100 hectàrees a 10 les transmissions no subjectes.

La disposició final tercera habilita el Govern per aprovar un text refós, com a instrument per dotar-lo d’un text consolidat i per harmonitzar la Llei 12/2016 amb la modificació de la normativa bàsica actualment en tramitació.

La disposició final quarta n’estableix l’entrada en vigor.

Debat plenari

El debat del dictamen i de les esmenes al Projecte de llei al plenari s’ha encetat amb la defensa de la iniciativa per part de Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Tot seguit s’ha procedit al debat de les dinou esmenes al Projecte de llei que els diputats i grups parlamentaris han mantingut per al seu debat en plenari, després de no haver estat aprovades ni en ponència ni en comissió, amb la distribució següent:

  • 7 esmenes de la diputada Xelo Huertas (Mixt).
  • 3 esmenes del Grup Parlamentari Popular, amb la intervenció d’Antònia Perelló.
  • 9 esmenes del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la intervenció de Josep Melià.

Al torn d’intervencions a favor o en contra de les esmenes s’han expressat David Martínez (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista).

No ha estat aprovada cap de les esmenes debatudes.

Tramitació parlamentària

El Projecte de llei entrà al registre del Parlament dia 30 d’abril de 2018, després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, l’aprovàs, i pogués iniciar la tramitació parlamentària (20/04/18).

El Projecte de llei es va remetre a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial on se substanciaren debats i votacions que incorporaren esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència i, a continuació, un Dictamen de la Comissió (Diari de Sessió), que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària.

Podeu consultar l’expedient de tramitació parlamentària amb els documents que s’hi troben annexats, a l’enllaç següent: expedient.