Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei agrària de les Illes Balears supera les esmenes a la totalitat

11 de septiembre de 2018

Aquest projecte legislatiu continuarà ara la tramitació parlamentària en ponència i en comissió.

Al darrer punt de la sessió plenària celebrada avui, el Projecte de llei agrària de les Illes Balears ha superat les tres esmenes de totalitat de devolució que s’hi havien presentat i, per tant, continuarà la tramitació parlamentària, en ponència i en comissió, i tornarà al ple per al debat i votació final.

Les esmenes que han sol·licitat la devolució del projecte, presentades pels grups parlamentaris Mixt-Ciudadanos, Popular i el Pi-Proposta per les Illes Balears, han estat defensades a l’hemicicle per Olga Ballester, Miquel Vidal i Jaume Font, respectivament.

Per al Grup Mixt-Ciudadanos, el Projecte de llei presenta les següents característiques que fan inviable el seu suport: és una llei que no ha rebut el suport unànime del sector; la norma s'oblida i perjudica (respecte als drets vigents) les explotacions agràries petites que són les que més dificultats tenen per ser rendibles, fet que redueix de manera dràstica les possibilitats de complementar les rendes agràries i a més les exclou de l'exoneració de condicions urbanístiques per a la construcció d'instal·lacions agràries necessàries per a la seva activitat; la llei generalitza la figura de l'interès general per a les infraestructures necessàries per dur a terme l'activitat agrària la qual cosa és un absolut despropòsit que té com a conseqüència l'increment dels tràmits burocràtics, procediments, despeses, temps i l’alentiment de la productivitat de l'explotació; el projecte introdueix nombrosos conceptes jurídicament indefinits, imprecisos que poden generar problemes d'interpretació, arbitrarietat i inseguretat jurídica; la normativa introdueix un alt grau de discrecionalitat per part d'altres autoritats no agràries que podran limitar l'ús agrari del sòl agrari utilitzant paràmetres i normatives urbanístiques que rares vegades contemplen les necessitats reals per al desenvolupament del sector agrari; la norma en el seu conjunt dificulta el desenvolupament i la competitivitat de les explotacions agràries de la comunitat autònoma perpetuant al sector a l'àmbit de la subvenció i desincentiva el relleu generacional.

Per al Grup Popular “el Projecte de Llei no respon a les necessitats reals de la societat de les Illes Balears ni a les del mateix sector agrari. Es tracta d'una llei innecessària que no compta amb el suport del sector. Proposa una visió de l'agricultura majoritàriament subvencionada que genera un sector feble i que no s'adapta a la realitat actual de l'agricultura a les Illes Balears”.

Per al Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, l’esmena a la totalitat es justifica perquè la llei “manca de consens amb els actors implicats i especialment amb les organitzacions agràries; implica restriccions per millorar i potenciar l'ampliació de l'activitat agrària a les Illes Balears; suposa un excés de burocràcia i complicació dels tràmits administratius; realitza previsions contràries a les competències municipals i canvia el sistema legal d'usos a sòl rústic".

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, Vicenç Vidal, ha obert una qüestió incidental per defensar la iniciativa legislativa i rebutjar les esmenes a la totalitat de devolució.

Al torn en contra de les esmenes ho han fet els parlamentaris: David Martínez (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉSxMallorca), Josep Castells (MÉSxMenorca) i Damià Borràs (Socialista). 

Votació

Exhaurits tots els torns d’intervencions, s'ha procedit a la votació conjunta de les tres esmenes, les quals han estat rebutjades per 30 vots en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera, Mixt-GentxFormentera, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 21 vots a favor (Mixt-Ciudadanos, Popular i El Pi-Proposta per les Illes Balears) i 1 abstenció (Mixt-Seijas). 

Tramitació parlamentària i esmenes a l’articulat

Superades les tres esmenes a la totalitat, es formarà en el si de la comissió una ponència que elaborarà un informe. Una vegada conclòs l’informe de la ponència, en començarà el debat en comissió, que es farà article per article i s'elaborarà un dictamen. Debatut i votat el dictamen, es convocarà el plenari per al seu debat, amb totes aquelles esmenes i vots particulars que, havent estat defensat i votats en comissió i no han estat incorporats al dictamen, es pretenguin també defensar al Ple.

En relació a les esmenes a l’articulat que s’han presentat al Projecte de llei agrària, es comptabilitzen un total de 351 esmenes, distribuïdes de la manera següent:

-          52 GP Mixt-Ciudadanos.

-          15 GP MÉSxMenorca.

-          02 GP Grup Mixt-Seijas.

-          10 GP Mixt-Huertas.

-          94 GP Popular.

-          24 GP Mixt-GentxFormentera.

-          67 GP El Pi-Proposta per les Illes Balears.

-          39 GP Podem Illes Balears.

-          30 GP Socialista.

-          18 MÉSxMallorca.

Trobareu el contingut de les esmenes clicant a l’enllaç següent: Expedient de tramitació parlamentària.