Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern i els consells insulars que els servei datenció a la drogodependència sigui assumit per l'IBSALUT

2 d'octubre de 2018

També insta el Govern balear a assumir com a IBSALUT el personal sanitari de les UCA’s amb les mateixes condicions laboral on actualment presten servei.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al traspàs dels recursos humans de les Unitats de conductes addictives per tal d’integrar-los en el Servei de Salut de les Illes Balears.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Vicent Serra, un cop debatuda ha estat APROVADA per assentiment de tota la cambra, amb la incorporació d’una esmena de modificació transaccionada del Grup Socialista. Aleshores, la iniciativa aprovada ha quedat finalment redactada de la manera següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els quatre consells insulars, a continuar amb les negociacions iniciades per tal que la prestació del servei d’atenció a la drogodependència sigui assumit per l’IBSALUT.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a assumir com a IBSALUT el personal sanitari de les UCA’s que actualment presten aquesta assistència pública fora de l’IBSALUT, dins el marc competencial, professional i jurídic vigent aplicable amb les mateixes condicions laborals de la institució on presten el servei actualment.

Intervencions

L’esmena de modificació presentada pel Grup Socialista, ha estat defensada per María José Camps; mentre que, al torn de fixació de posicions, han intervingut Marta Maicas (Podem), Miquel Gallardo (MÉSxMallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi) i Patricia Font (MÉSxMenorca).