Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern estatal a modificar la Llei d'estabilitat pressupostària

2 d'octubre de 2018

D'aqueixa manera, es proposa eliminar l'aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades perquè puguin utilitzar els superàvits acumulats.

La segona Proposició no de llei, al quart punt de l’ordre del dia del Ple del Parlament, ha estat presentada pel Grup Parlamentari Socialista i era relativa a la regla de despesa de les entitats locals sanejades i de comunitats autònomes. La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat socialista Andreu Alcover, ha estat finalment APROVADA amb el text i resultat de les votacions següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar la Llei d’estabilitat pressupostària per eliminar l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades perquè puguin utilitzar els superàvits acumulats i a revisar les restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals que presenten els comptes públics sanejats.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Seijas, El Pi, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 21 abstencions (Mixt-Ciudadanos, Mixt-Gijón i Popular). 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a reformular la regla de despesa en relació a les comunitats autònomes perquè s’apliqui de manera progressiva i es flexibilitzin les restriccions sobre el destí dels ingressos generats per cada autonomia.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Seijas, El Pi, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 21 abstencions (Mixt-Ciudadanos, Mixt-Gijón i Popular). 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària per tal d'evitar que la mateixa constitueixi un entrebanc al progrés del benestar social. (Esmena d'addició del Grup Podem).

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Seijas, El Pi, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 21 abstencions (Mixt-Ciudadanos, Mixt-Gijón i Popular). 

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat tres esmenes a la iniciativa socialista. Una esmena de la diputada del Grup Mixt, Montserrat Seijas; una esmena del Grup Parlamentari Popular, defensada pel diputat Antoni Camps i, finalment, altra esmena del Grup Parlamentari Podem, defensat pel diputat Alberto Jarabo. Totes les esmenes han estat rebutjades, a excepció de la formulada per Podem.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉSxMallorca, ha intervingut Gabriel Barcelo; pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ho ha fet Josep Melià; pel Grup Parlamentari MÉSxMenorca, s’ha expressat Nel Martí i, finalment, pel Grup Parlamentari Mixt, ho ha fet Salvador Aguilera.