Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova protegir la Mediterrània dels danys que causen les prospeccions i extraccions d'hidrocarburs i altres substàncies minerals

9 d'octubre de 2018

La Proposició de llei aprovada per unanimitat pel Parlament balear haurà de ser defensada i votada al Congrés dels Diputats.

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, després d’aprovar la proposta de la Mesa de tramitació directa i en lectura única, el Ple de la cambra ha aprovat per unanimitat la Proposició de llei, presentada per tots els grups parlamentaris, de protecció de la mar Mediterrània sota jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió extraordinària de dia 27 de juny de 2018, prengué en consideració, per 55 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la proposició de llei esmentada.

A la sessió plenària d’aquest matí, després de les intervencions d’Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos), Miquel Gallardo (MÉSxMallorca), Silvia Limones (Socialista), Patricia Font (MÉSxMenorca), David Martínez (Podem Illes Balears), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Miquel Jerez (Popular), s’ha procedit a la votació pública per crida i la iniciativa ha estat APROVADA unanimitat.

Atès que la Proposició de llei ha estat aprovada per majoria absoluta, ara els grups parlamentaris tenen fins a demà dia 10 d’octubre, a les 10 hores, per presentar propostes per al nomenament de tres diputats i/o diputades que hauran de defensar la iniciativa al Congrés, per tal que la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus en pugui fer la designació. A la propera sessió del Ple de la cambra es comunicarà el nom de les persones designades.

Contingut de la Proposició de llei

La iniciativa legislativa pretén protegir la mar Mediterrània sota jurisdicció espanyola del possible deteriorament que puguin produir al medi marí les activitats d'exploració, recerca i explotació d'hidrocarburs o altres substàncies minerals i, amb aquesta finalitat, s'estructura en un article, una disposició addicional i una disposició transitòria:

Article 1

Queden excloses l’exploració, la recerca i l'explotació d’hidrocarburs o altres substàncies minerals en el medi marí de la mar Mediterrània sobre la qual l’Estat espanyol exerceixi jurisdicció que abasti almenys la protecció dels recursos naturals. Igualment queda exclosa d’aquest espai marí l’exploració mitjançant adquisicions sísmiques sigui quina sigui la seva finalitat, tret que s’utilitzin tecnologies de les quals hagi quedat científicament demostrada la completa innocuïtat.

Disposició addicional

Les exploracions d’hidrocarburs incloses en aquesta llei però amb data de concessió atorgada amb anterioritat a la seva entrada en vigor romandran vigents fins a la seva extinció sense que hi hagi cap pròrroga possible.

Disposició transitòria

La llei serà d’aplicació a totes aquelles sol·licituds d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs o d’adquisicions sísmiques contemplades en aquesta llei i que a la seva entrada en vigor no hagin estat resoltes.