Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament pren en consideració una iniciativa per canviar la llei que regula la temporada de rebaixes

9 d'octubre de 2018

La Proposició de llei exercida pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, seguirà la tramitació parlamentària.

Al darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí, s’ha pres en consideració per 51 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mit-Aguilera, Popular, Podem, El Pi, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Socialista), 1 vot en contra (Mixt-GxF) i 2 abtencions (Mixt-Ciudadanos), la Proposició de llei de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista. Ara la iniciativa, exercida pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, serà tramesa a la comissió competent per part de la Mesa de la cambra i s’obrirà el termini corresponent d’esmenes, sense que en siguin admissibles les de totalitat de devolució. Redactat el dictamen, la iniciativa serà remesa de nou al Plenari que l’aprovarà o rebutjarà definitivament.

Contingut de la iniciativa

La iniciativa conté un únic article que pretén modificar l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, amb aquesta nova redacció:

Article 25

Temporada de rebaixes

  1. Les vendes en rebaixes només podran tenir lloc com a tals en dues temporades anuals: una iniciada a principi d'any, i l'altra, entorn al període estival de vacances.
  2. La duració de cada període de rebaixes serà com a mínim d'una setmana i com a màxim de dos mesos, d'acord amb la decisió de cada comerciant, dins de les dates concretes i el règim jurídic que fixaran les comunitats autònomes competents.

Debat

El debat de la presa en consideració de la Proposició de llei de El Pi-Proposta per les Illes Balears, s’ha substanciat amb la defensa de la iniciativa per part de Josep Melià (El Pi) i amb les intervencions dels parlamentaris: Santiago Tadeo (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca), Josep Castells (MÉSxMenorca), Enric Casanova (Socialista) i Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos).