Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a crear l'Observatori de Comerç

16 d'octubre de 2018

També insta a implementar mesures de simplificació de procediments y tràmits administratius així como la reducció de taxes administratives a pimes i autònoms.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política del Govern en relació amb el sector de comerç.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Santiago Tadeo, un cop debatuda ha estat sotmesa a la votació separada per punts, amb la redacció i votacions següent:   

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a crear, en el termini de 5 mesos, l'Observatori de Comerç així com ho ve reclamant el sector.

Aprovat per unanimitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treure línies d’ajudes específiques per al petit comerç abans de finalitzar el present exercici, amb la corresponent dotació pressupostària, per facilitar el “relleu generacional”.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 23 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Cs, El Pi, Popular) i 1 abstenció (Mixt-Huertas).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a treure línies d’ajudes especifiques per el petit comerç abans de finalitzar el present exercici, amb la corresponent dotació pressupostària, per evitar el tancament de "comerços emblemàtics".

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 23 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Cs, El Pi, Popular) i 1 abstenció (Mixt-Huertas).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a posar a l'abast del petit comerç línies d'ajuts amb dotació pressupostaria per al 2019 per a innovació, amb especial atenció a la venda on-line.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 23 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Cs, El Pi, Popular) i 1 abstenció (Mixt-Huertas).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes a coordinar conjuntament amb el petit comerç i les administracions implicades mesures per a la millora del “entorn comercial” dels municipis de les Illes, així com establir línies d'ajuts al respecte en els pressuposts de 2019.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 24 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, El Pi, Popular).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a coordinar amb la resta d'administracions implicades les mesures necessàries per actuar de manera efectiva contra la venda ambulant il·legal.

Rebutjat per 26 vots en contra (MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 24 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, El Pi, Popular) i 3 abstencions (MÉSxMenorca).

7.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a donar suport als municipis afectats per la venda ambulant il·legal per a que impulsin protocols per donar una sortida social i laboral a les persones que es veuen obligades, per necessitat, a desenvolupar la venda ambulant, sense cap tipus de llicència.

Rebutjat per 26 vots en contra (MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 24 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, El Pi, Popular) i 3 abstencions (MÉSxMenorca).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a reconsiderar aquells canvis normatius que ha dut a terme que de manera transversal afecten al petit comerç, com és el cas de la llei relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges, que el petit comerç considera una font directa de ingressos.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 24 a favor (Mixt-Cs, El Pi, Popular).

9.- El Parlament Balear insta el Govern Balear a implementar mesures de simplificació de procediments y tràmits administratius així como la reducció de taxes administratives a pimes y autònoms. (Esmena d’addició del Grup Mixt-Ciutadans)

Aprovat per 48 vots a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Cs, El Pi, MÉSxMallorca, Podem, Socialista, Popular), 3 en contra (MÉSxMenorca) i 1 abstenció (Mixt-Huertas).

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat dotze esmenes a la moció:

  • Una esmena d’addició d’un punt nou, del Grup Mixt-Ciudadanos, que ha estat defensada per Olga Ballester.
  • Sis esmenes de El Pi-Proposta per les Illes Balears, les quals han estat defensades per Josep Melià.
  • Sis esmenes presentades conjuntament pels grups Socialista, Podem Illes Balears i MÉSxMallorca, les quals han estat defensades pels diputats Juli Dalmau, Alberto Jarabo i Joana Aina Campomar.

El grup proposant ha acceptat l’esmena d’addició d’un punt nou del Grup Mixt-Ciudadanos, la qual ha estat incorporada a la votació final i aprovada per la majoria dels vots de la cambra.

Al torn de fixació de posició ha intervingut pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Josep Castells.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears