Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a continuar impulsant la posada en marxa de l'Observatori de Desigualtats en Salut

16 d'octubre de 2018

També insta a continuar els tràmits per a la contractació dels professionals i personal de suport que sigui necessari.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la creació d’un observatori de desigualtats en salut per a les Illes Balears.

La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Marta Maicas, ha estat APROVADA per 29 vots a favor (Podem, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Socialista) i 23 abstencions (Mixt-Aguilera, Mixt-Cs, Popular, El Pi) amb la incorporació de dues esmenes de modificació del Grup Socialista. La iniciativa aprovada ha quedat finalment redactada de la manera següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:

1.- Continuar impulsant la posada en marxa de l’Observatori de Desigualtats en Salut, amb amb l'assignació de 200.000 €, dotació que va ser aprovada en els pressupostos del 2017. (Amb esmena de modificació del Grup Socialista incorporada).

2.- Continuar els tràmits per a la contractació dels professionals i personal de suport que sigui necessari. (Amb esmena de modificació del Grup Socialista incorporada).

3.- Desenvolupar una normativa que l'empari per assegurar la seva continuïtat en el temps.

Intervencions

L’esmena de modificació presentada pel Grup Socialista, ha estat defensada per María José Camps; mentre que, al torn de fixació de posicions, han intervingut Vicent Serra (Popular), Miquel Gallardo (MÉSxMallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi) i Patricia Font (MÉSxMenorca).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears