Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a l'equiparació salarial de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb les policies autonòmiques

16 d'octubre de 2018

També insta a fer les inversions necessàries a la comunitat autònoma per dotar suficientment les plantilles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos, relativa a equiparació salarial de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb les policies autonòmiques.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Xavier Pericay, ha estat APROVADA, amb la incorporació d’una esmena d’addició d’un nou punt del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears. La votació i la redacció de la iniciativa ha quedat de la manera següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat que el Govern d'Espanya acabi amb la discriminació històrica que suposa la diferència en les retribucions de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat enfront de les de les policies autonòmiques i, en conseqüència, l'insta que doni compliment als compromisos adquirits i faci realitat l'equiparació salarial de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb les policies autonòmiques per a l'any 2020, comprometent per a això una dotació pressupostària total de 1.500 milions d'euros, a raó de 500 milions addicionals cada any en els pressuposts generals de l'Estat per a 2018, 2019 i 2020.

APROVAT per 31 vots a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Cs, El Pi, Podem, Popular) i 24 abstencions (Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Socialista).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta l'Administració de l'Estat a fer les inversions necessàries a la comunitat autònoma per dotar suficientment les plantilles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i aconseguir el manteniment adequat de les seves infraestructures, que són completament insuficients per atendre les necessitats de protecció de la ciutadania que tenen les Illes Balears. (Amb esmena d’addició d’El Pi, incorporada).

APROVAT per unanimitat.

Intervencions

A la iniciativa s’hi ha presentat sis esmenes. Una esmena del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, defensada per Nel Martí; una esmena del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, defensada per Jaume Font Quatre esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, defensades per Carlos Saura.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Juan Manuel Lafuente (Popular), Antoni Reus (MÉSxMallorca) i Xico Tarrés (Socialista), que ha expressat una esmena in voce de substitució de la iniciativa. El grup proposant ha acceptat incorporar a la votació l’esmena d’El Pi, però ha rebutjat totes les altres. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears