Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa per millorar les garanties d'accés als habitatges

23 d'octubre de 2018

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament, celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a la millora de les garanties d’accés de l’habitatge. La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Joana Aina Campomar, ha estat APROVADA, amb la incorporació de nombroses esmenes de modificació i d’addició de punts nous, quedant amb la redacció final següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata amb extrema preocupació que, davant la gravetat de la situació de l’habitatge degut a l’increment dels preus del lloguer i les dificultats de bona part de la població per accedir a un habitatge digne i adequat, s’han de prendre mesures en els diferents nivells competencials que garanteixin l’accés a l’habitatge digne a la ciutadania més vulnerable i a les classes populars i treballadores. (Aprovat per unanimitat amb esmena de modificació incorporada del Grup Mixt-Seijas).   

2.-  El Parlament de les Illes Balears reconeix la important labor social realitzada des de la societat civil per diferents organitzacions específiques al voltant a la problemàtica de l’habitatge, com és el cas de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques. (Aprovat per unanimitat amb esmena transaccionada de modificació incorporada del Grup Mixt-Aguilera).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Espanyol a:

a) Realitzar una reforma immediata de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que contempli, com a mínim, els següents aspectes: eliminar el desnonament exprés, ampliar la durada ordinària de contractes de 3 a 5 anys i establir com a índex de referència per a l’actualització de rendes l’Índex de Garantia de Competitivitat, tal com estableix l’article 7 (Règim aplicable als contractes entre parts privada) de la llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. (Aprovat amb esmena de modificació del Grup Socialista)

a) bis.- Millorar les garanties judicials dels llogaters de bona fe davant una situació de desnonament. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

b) Facultar i dotar d’instruments legals els municipis que pateixin increments desmesurats dels preus del lloguer per intervenir per impedir les rendes abusives.

c) Impulsar i donar suport a la creació d’un parc públic d’habitatge mitjançant la cessió obligatòria del parc d’habitatge desocupat de grans tenidors en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les seves normatives pròpies.

d) Fomentar els contractes de llarga durada, establint mesures de sostre i de control de preus i dotant de seguretat contractual a ambdues parts, especialment amb criteris socials. (Aprovat amb esmena d’addició incorporada pel GP Mixt-Aguilera)

e) Aprovar en el termini de temps més breu possible i d’acord amb els principis que estableix l’article 47 de la Constitució Espanyola, un nou marc legislatiu que reconegui el caràcter subjectiu del dret a l’habitatge, amb l’objectiu que totes aquelles persones excloses per raons socioeconòmiques d’aquest dret el puguin veure garantit per part de l’administració competent, a la manera que ho estableix la llei d’habitatge de les Illes Balears. (Aprovat amb esmena de modificació del Grup Socialista).

f) Revisar la fiscalitat i les condicions legals en matèria d’habitatge, especialment pel que fa a les societats patrimonials, incloses les SOCIMIs, per tal de fomentar l’accés assequible al mercat d’habitatge de lloguer, garantir el retorn social d’aquestes societats i dotar les administracions de més recursos per desenvolupar polítiques d’habitatge social.

El requeriment als grans tenidors es farà en funció del grau d’acumulació d’habitatges dels mateixos. Tenint com a criteri preferent la sol·licitud de les esmentades cessions obligatòries d’habitatges a les institucions (bancs etc) abans que a les persones físiques. (Aprovat amb esmena de modificació del Grup Socialista i d’addició del GP Mixt-Aguilera).

g) Estudiar la possible adaptació de les demandes recollides a la proposició de Llei d’Habitatge impulsada per la PAH el gener del 2018 al Congrés de Diputats, que encara no hagin estat ateses.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que apliqui les recomanacions de la Unió Europea contingudes en l’informe “Política d’habitatge en els Estats membres de la UE (no W-14). (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del GP Mixt-Seijas).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la creació de l'Observatori de l'habitatge de les Illes Balears per poder tenir coneixement de la situació actual i realitzar un seguiment permanent de l'evolució dels preus de compra i venda de l'habitatge (entre d'altres), davant de la falta de dades per poder dur a terme les mesures adients en cada una de les illes i municipis del nostre arxipèlag. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Mixt-GxF).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar d'ajudes econòmiques suficients als ajuntaments de les Illes Balears per tal que puguin fer un exhaustiu estudi sobre la situació de l'habitatge als seus municipis amb l'objectiu de conèixer, per exemple, quins habitatges estan llogats, els seus preus de lloguer o el nombre dels habitatges buits. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Podem).

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per tal de lluitar contra l'emergència d'habitatge que patim, dur a terme la contractació per a 2019 d'almenys 12 persones més, de les que el govern tingui ja previstes, per tal d'incrementar la plantilla de l'IBAVI i de la Direcció General d'Arquitectura amb l'objectiu de fer efectiva la creació del servei d'habitatge buit amb oficina a totes les illes per tal de contar a cada illa amb el personal suficient per poder mobilitzar habitatges buits al mercat anual i fomentar el lloguer de llarga durada. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Podem)

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar reglamentàriament el Decret Llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears i dels títols III i VIII de la Llei d'habitatge regulant els preus màxims de HPO de forma que fomenti l'accés assequible a un habitatge adequat. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Podem).

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a incrementar les partides econòmiques destinades al Pla d’Habitatge per tal que garanteixi més fons a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu govern, sempre amb l’objectiu de destinar-los a polítiquesactives en matèria d'habitatge. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya que la distribució dels fons del Pla d’Habitatge es faci tenint en compte criteris com ara la situació del mercat immobiliari dels diferents territoris i no únicament a partir del criteri poblacional, que és el principal a dia d'avui. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a articular els mecanismes legals i administratius necessaris per tal que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) destini els seus actius en matèria d’habitatges construïts al lloguer i que cedeixi com a mínim el 20% dels béns de què disposa (tant habitatges com sòl per construir-ne) a les Comunitats Autònomes per tal que les administracions autonòmiques, els Consells i els ajuntaments puguin incrementar les seves borses d’habitatges públics de lloguer. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a articular els mecanismes legals i administratius necessaris per tal de poder cedir sòl públic de titularitat estatal en desús a les Comunitats Autònomes per tal que les administracions autonòmiques, els Consells i els ajuntaments el puguin dedicar a la construcció d’habitatges destinats a lloguer social. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya que impulsi de manera decidida el compromís de fer 20.000 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i ho concreti pel que fa a les Illes Balears en el termini de temps més breu que sigui possible. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a aprovar el desenvolupament reglamentari necessari per tal que els ajuntaments puguin aplicar recàrrecs als immobles desocupats, tal com preveu la Llei d'hisendes locals. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya a impulsar programes per a la reducció del nombre d’habitatges deshabitats, tot fomentant que es destinin al mercat de lloguer. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern d’Espanya a establir, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), una línia de crèdit destinada a entitats públiques o amb participació pública majoritària i lucre limitat per tal de finançar la construcció o rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer. (Aprovat amb esmena d’addició d’un punt nou del Grup Socialista).

Intervencions

Han presentat esmenes a la Proposició els grups parlamentaris Mixt  (10 -2 retirades-), Podem Illes Balears (3) i Socialista (12), les quals han estat defensades pels parlamentaris Xelo Huertas i Montserrat Seijas (Mixt), Aitor Morràs i Damià Borràs.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Sandra Fernández (Popular), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (MÉSxMenorca).

Les esmenes formulades han estat totes acceptades i incorporades al text aprovat, excepte la RGE 11307/18 de GP Mixt (GxF).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Més informació ...