Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració modificar la Llei de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

23 d'octubre de 2018

Ara, la iniciativa legislativa exercida per tres grups parlamentaris continuarà amb la seva tramitació.

El Ple del Parlament ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt (GxFormentera), Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada pels diputats Josep Castells (MÉS per Menorca),  Laura Camargo (Podem Illes Balears) i Agustina Vilaret (MÉSxMallorca). Al torn de fixació de posicions a favor de la proposta han intervingut: Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Salvador Aguilera (Mixt), Enric Casanovas (Socialista); en contra, s’ha manifestat la diputada Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos). Per la seva part, Juan Manuel Lafuente (Popular), ha defensat l’abstenció del seu grup.

Votacions

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la presa en consideració de la iniciativa legislativa essent aprovada per 32 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, MÉSxMenorca, Podem, MÉSxMallorca, El Pi, Socialista), 2 vots en contra (Mixt-Ciudadanos) i 18 (Mixt-Gijón i Popular).

Contingut de la iniciativa

La Proposició de llei s'articula en dos articles.

El primer es dedicat a la modificació puntual de la Llei 10/1998 i un dedicat específicament a la creació del col·legi. La iniciativa esmenta que s'ha considerat oportú fer una modificació a la llei esmentada per deixar clar que el Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears, regula el procés de creació de col·legis professionals via projecte de llei, sense que això limiti la possibilitat de crear-los via proposició de llei.

L'article segon d'altra banda, inclou la regulació específica del col·legi de nova creació, amb una normativa mínima que ha de permetre la constitució del col·legi i la seva posada en marxa com a entitat amb la seva pròpia personalitat jurídica.

Finalment, tres disposicions transitòries regulen el procés que ha de menar a l'efectiva constitució del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.