Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una moció del Grup Popular relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes Balears

30 d'octubre de 2018

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, el Parlament ha rebutjat tots els punts d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a les actuacions en els centres educatius de les Illes Balears. La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Sara Ramón, un cop debatuda, ha estat sotmesa a la votació separada per punts, amb la redacció i votacions següents:   

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als seus compromisos de millora del sistema educatiu balear, aprovant un pla de xoc per rompre la tendència de les xifres educatives actuals que ens situen a la cua d'Espanya, així com revisant el Pla d'infraestructures educatives per analitzar la causa del retard existent en construcció, millora i dotació de centres educatius.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 22 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Aguilera, Mixt-Gijón, Popular) i 3 abstencions (El PI).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a agilitar l'execució de les actuacions incloses dins el pressupost 2018 de l'IBISEC i que es troben actualment retardades, així com a invertir el seu romanent de crèdit de 20 milions d'euros en donar resposta a altres demandes urgents efectuades pels municipis i no incloses en el pressupost esmentat.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 21 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Aguilera, Mixt-Gijón, Popular) i 4 abstencions (Mixt-Huertas, El PI).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar en el termini d'un mes la situació actual i el nombre de barracons existents a tots els municipis, així com la informació detallada de l'eliminació o no, prevista per a abans de maig 2019 coincidint amb el final de la legislatura.

Rebutjat per 30 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 25 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El PI, Popular).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar en el termini d'un mes la situació actual i el nombre de centres educatius que encara tenen barreres arquitectòniques i/o fibrociment, així com la informació detallada de l'eliminació o no, prevista per a abans de maig de 2019 coincidint amb el final de la legislatura.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 24 a favor (Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El PI, Popular)

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar resposta a les necessitats de suport dels nins amb NEES i NESE d'aquest curs escolar abans del termini de dos mesos.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Seijas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista),  24 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El PI, Popular) i 1 abstenció (Mixt-Huertas).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a rebaixar el preu dels menús dels menjadors escolars de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics a partir de gener 2019, establint un preu que en cap cas no superi els 5€ per menú/dia/nin i els 4€ per menú/dia/nin en supòsits de més de dos germans escolaritzats, sense que hi hagi cap criteri excloent per a les famílies ni per l'etapa d'escolarització, i establint per a això les ajudes complementàries precises, bé per a les famílies o bé per als mateixos centres educatius de les Illes Balears.

Rebutjat per 35 vots en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, El PI, Podem, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Socialista), 19 a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Aguilera, Popular) i 2 abstencions (Mixt-Ciudadanos).

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les illes Balears a dur a terme amb caràcter d'urgència les obres pendents que han quedat desertes per segona vegada a l'illa d'Eivissa, després de la seva licitació, al Conservatori de Música i Dansa, i els col·legis de Can Cantó L'Urgell i Sant Ciríac. (Esmena d’addició incorporada).

Rebutjat per 30 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 25 a favor (Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El PI, Popular) i 1 abstenció (Mixt-Seijas).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme amb caràcter d'urgència les obres pendents en el CEIP Sant Jordi perquè no tornin a inundar-se algunes aules, després de 2 anys d'espera per solucionar aquest problema. (Esmena d’addició incorporada).

Rebutjat per 30 vots en contra (MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 26 a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El PI, Popular).

Intervencions

El diputat Salvador Aguilera, del Grup Parlamentari Mixt, ha presentat dues esmenes d’addició,  les quals estat acceptades pel grup proposant i, per tant, incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posició ha intervingut pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Laura Camargo, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Agustina Vilaret, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Maria Antònia Sureda; pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca Josep Castells; i pel Grup Parlamentari Socialista, Enric Casanovas.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.