Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple ha aprovat per unanimitat una llei perquè Cas Serres d'Eivissa pugui seguir tenint la consideració d'hospital

30 d'octubre de 2018

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat de tots els grups parlamentaris la Llei de modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel quel es regula el procediment d'autorització sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears. 

Contingut

L’Hospital residència assistida Cas Serres és l’únic centre d’aquetes característiques i recurs a Eivissa que presta el control i seguiment de patologies clíniques complexes i crònquis amb coordinació amb el centre Sanitari de referència, amb una atenció sanitària i social rehabilitadora i de qualitat, promovent l’autonomia i la dignitat humana.

La Proposició de llei del Grup Podem afirma que Cas Serres: és un recurs públic, únic i imprescindible amb molta demanda de mitjana i llarga estança tant per a persones amb malalties cròniques i convalescència i de complexitat social, per tant la urgència d'aquesta tramitació ve motivada perquè de no existir el recurs els ciutadans quedarien sense cobertura i en una situació de vulnerabilitat greu.

Per això la iniciativa planteja afegir un segon paràgraf a la disposició transitòria segona de l'esmentat Decret 100/2010, amb el següent text:

Pel que fa a l'illa d'Eivissa i al seu Hospital residència assistida Cas Serres, atès que és l'únic centre que presta servei hospitalari de mitja i llarga estada al territori insular i per tal de garantir aquests serveis essencials, queda exceptuat de l'esmentada obligació d'adaptació així com del que es disposa a l'article 1.2 de l'Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum de 19 de desembre de 2000 per la qual s'estableixen les condicions, els requisits i els procediments d'autorització per a la creació, la modificació, el trasllat i el tancament dels hospitals, respecte que els hospitals han d'estar ubicats en un immoble d'ús exclusivament sanitari.

Intervencions

La iniciativa legilsativa que havia estat exercida com a Proposició de llei, ha estat defensada pel diputat Aitor Morràs (Podem Illes Balears). Totes les intervencions dels grups han estat a favor de la iniciativa i les han fetes Vicent Serra (Popular), Miquel Gallardo (MÉSxMallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Salvador Aguilera (Mixt) i Xico Tarrés (Socialista).