Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de serveis a les persones en l'àmbit social a les Illes Balears

30 d'octubre de 2018

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrat avui capvespre, el Parlament ha aprovat el Projecte de llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, després d’aprovar la proposta de la Mesa de tramitació directa i en lectura única.

Estructura i contingut de la Llei

El Ple del Parlament ha donat llum verda a la Llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, a petició de les entitats del Tercer Sector. S’ha admès que fos tramitada pel procediment de lectura única, en ser una norma àmpliament consensuada i per agilitar-ne la seva aplicació.

La llei, que consta de vint-i-dos articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final, té per objecte establir els principis bàsics de la contractació, la concertació i la cooperació directa dels serveis a les persones en l’àmbit social que formalitzin les administracions públiques competents a les Illes Balears, amb la finalitat de proveir uns serveis de qualitat a la ciutadania.

La llei d’acció social permetrà concertar serveis preferentment amb entitats del Tercer Sector social, a les quals aportarà estabilitat, ja que passaran del model de la subvenció a un model de concertació. També contempla que es puguin concertar, per primera vegada, els serveis d’orientació professional dirigits a col·lectius vulnerables a través d’entitats del Tercer Sector social.

La llei estableix que les entitats i empreses que participin als concursos públics de serveis socials hauran d’acreditar no sols solvència econòmica, si no també solvència tècnica, amb experiència prèvia en la gestió del servei (s'exclourà del procediment de contractació les ofertes que no obtenguin com a mínim el 50% de la puntuació corresponent a la qualitat tècnica) i no estarà permesa la subcontractació de la prestació principal.

Debat plenari i votació

El debat plenari del Projecte de llei s’ha iniciat amb la intervenció de la consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago. Tot seguit, i per fixar la posició dels grups parlamentaris, han intervingut:  Sandra Fernández (Popular), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca), Xelo Huertas (Mixt) i Jaume Garau (Socialista). Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la Llei, essent aprovada per 52 vots a favor i 2 abstencions (Xelo Huertas i Salvador Agulilera, del Grup Mixt), amb una esmena in voce per part de MÉS per Mallorca incorporada a la redacció.

 

 

Més informació ...
Documents