Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears

30 d'octubre de 2018

En el termini màxim de sis mesos, el Servei de Salut de les Illes Balears haurà de dur a terme les actuacions necessàries per fer efectiva la gratuïtat que s’ordena en aquesta llei.

El Ple del Parlament ha aprovat avui capvespre la Llei per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears, en el termini màxim de sis mesos, 

Contingut de la llei

La Llei s'estructura en dos articles, una disposició derogàtoria i dues disposicions finals. Determina que les places d’aparcament dels hospitals públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de ser gratuïtes, amb la finalitat d’assegurar-ne la igualtat dels ciutadans en les condicions d’accés (article 1r); que els concessionaris dels aparcaments públics dels hospitals públics han de col·laborar amb el Servei de Salut de les Illes Balears en l’adopció de les mesures necessàries per a l’execució immediata del que s'acaba d'esmentar (article 2n);  també faculta al Govern de les Illes Balears perquè adopti les decisions adients en matèria financera i pressupostària i perquè dicti totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta llei. En el termini màxim de sis mesos, el Servei de Salut de les Illes Balears haurà de dur a terme les actuacions necessàries per fer efectiva la gratuïtat que s’ordena en aquesta llei. La disposició final segona, determina l'entrada en vigor d'aquesta llei l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Debat plenari

El dictamen de la iniciativa legislativa, elaborat per la Comissió de Salut, que fou presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i per la diputada del Grup Mixt-Gent per Formentera, Sílvia Tur, en forma de Proposició de llei, ha estat aprovat per la plenària per 48 vots a favor (Socialista, Podem, Popular, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Mixt-Ciudadanos, El Pi), 2 vots en contra (Xelo Huertas i Montse Seijas) i 1 abstenció (Salvador Aguilera). 

Durant el debat han intervingut els diputats Vicenç Thomàs (Socialista), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Miquel Gallardo (MÉS per Mallorca),  Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos), Salvador Aguilera (Mixt), Montserrat Seijas (Mixt), Vicent Serra (Popular), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Baelars) i Patrícia Font (MÉS per Menorca).

 

 

Més informació ...