Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a adoptar mesures perquè els vehicles que circulen habitualment per les Illes Balears hi tributin

6 de noviembre de 2018

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació de la normativa reguladora de l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Andreu Alcover, ha estat APROVADA per unanimitat amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a promoure, en el marc de la futura reforma del sistema de finançament local i supeditat a aquesta, les mesures necessàries perquè els vehicles que circulen habitualment a les Illes Balears tributin efectivament a dita comunitat autònoma.

Intervencions

La diputada del Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, ha presentat una esmena de modificació (amb intervenció de Salvador Aguilera) i el diputat Carlos Saura, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, ha defensat una esmena d’addició. Les esmenes formulades no han estat acceptades pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Antoni Camps (Popular), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (MÉS per Menorca).