Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La ComissiĆ³ General de Consells Insulars elegeix els membres de la seva Mesa

13 de noviembre de 2018

La Comissió General de Consells Insulars s’ha reunit aquest dimarts, dia 13, al Parlament de les Illes Balears per, entre altres temes, elegir els membres de la Mesa de la Comissió, integrada pel president Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, la vicepresidenta Maria Salomé Cabrera Roselló, del Grup Popular del Consell Insular de Menorca, i la secretària Mercè Bujosa Estarellas, del Grup Més per Mallorca del Consell Insular de Mallorca.

Què és la Comissió General de Consells Insulars?

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, va preveure, entre altres, dues noves fórmules de cooperació instucional. En l’àmbit de l’executiu es va crear la Conferència de Presidents, i en l’àmbit del legislatiu l'Estatut preveu la Comissió General de Consells Insulars.

Així doncs, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears a l'article 53 estableix que: “Es crea en el si del Parlament la Comissió General de Consells Insulars, de composició paritària Parlament-consells insulars. Dita comissió elaborarà el seu propi reglament que ha de ser aprovat per les dues terceres parts dels seus membres, i que en regularà la composició, l’organització i les funcions”. Atès que l'esmentada comissió paritària no estava prevista a l'actual Reglament del Parlament de les Illes Balears, fou necessari que s'acordàs la seva constitució per disposició legal. Per tant, dia 24 de novembre de 2015, a iniciativa del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, el Ple del Parlament aprovà per assentiment la Llei de la Comissió General del Consells Insulars, que creava al si del Parlament l’esmentada Comissió de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

Dia 28 de novembre de 2016, a la Sala d’Actes del Parlament, es procedí a la constitució de la Comissió General de Consells Insulars per d'acord amb el que marca la llei.