Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja les tres esmenes a la totalitat de devoluciĆ³ presentades al Projecte de llei de pressuposts 2019

20 de noviembre de 2018

Durant la sessió plenària celebrada avui matí han estat rebutjades les tres esmenes de totalitat de devolució presentades pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i Popular, per 30 vots en contra (Mixt-Huertas, Mixt-GxF, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista), 24 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans, Mixt-Aguilera, Mixt-Gijón i El Pi) i 1 abstenció (Mixt-Seijas), al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

Presentació del Projecte de llei

El punt del debat de totalitat al Projecte de llei s'ha encetat amb la intervenció de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, que ha presentat i defensat la iniciativa legislativa del Govern balear. Tot seguit, s’ha procedit al debat del contingut de les esmenes a la totalitat de devolució presentades pels esmentats grups parlamentaris.

Esmena del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears

En primer lloc, s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (RGE núm. 13164/18), per part del diputat Jaume Font que l’ha argumentada d’acord a les següents motivacions:

El projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 no respon a les necessitats reals dels ciutadans de les Illes Balears i, concretament:

 • Seguint la línia dels pressuposts aprovats aquesta legislatura, mantén una pressió fiscal massa elevada que deixa intacte l’impost de donacions i successions i no rebaixa el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que afecta especialment les rendes mitjanes i baixes.
 • Manquen d’una aposta decidida per la millora del transport públic i les actuacions mediambientals, especialment en matèria de de depuració d’aigües residuals.
 • No garanteixen una la neteja de torrents adequada.
 • No resolen els problemes generals d’accés a l’habitatge ni les necessitats concretes de les Illes Balears en termes d’habitatge de protecció oficial.
 • No proposen una política decidida cap a la reconversió de zones turístiques madures.
 • No aposten per igualar la mitjana estatal d’inversió en investigació.
 • Manquen d’una aposta decidida per la diversificació del nostre model econòmic i productiu, que és excessivament dependent del sector turístic.

Esmena del Grup Mixt (Ciudadanos-Partido de la ciudanía)

En segon lloc, s'ha procedit al debat de l'esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) (RGE 13165/18), per part del diputat Xavier Pericay, que ha defensat els punts següent en contra dels pressuposts:

- L'augment de la despesa pública es finança principalment mitjançant impostos, que repercuteixen injustament en les economies de les llars dels treballadors i autònoms. L'actual Pressupost no contempla solució alguna a l'excés recaptatori.

-Les irreals estimacions d'ingressos no s'ajusten a les recents desacceleracions de l'economia.

- Insuficient inversió en diversos àmbits socials, com el tractament d'aigües o la millora d'infraestructures educatives, entre unes altres.

- El compromís de reducció de deute és escàs, com es pot observar en l'augment de les partides d'interessos per aquest any, que impedirà inversions futures.

Esmena del Grup Popular

Finalment, s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RGE 11784/18), per part del diputat Gabriel Company, i l'ha argumentada pels següents motius:

1.- Els pressuposts de 2019 estan basats en unes previsions macroeconòmiques molt optimistes, lo qual pot tenir una incidència negativa en la previsió de recaptació d’imposts i amb el nivell de dèficit pressupostat.

2.- Els pressuposts de 2019 tornen a la senda del dèficit després de dos anys de superàvit i per tant suposen incrementar el nivell d’endeutament en termes absoluts, després d’un any de baixada d’aquest indicador, abandonant la senda de reducció del deute iniciat a l’any 2018.

3.- Els pressuposts de 2019 no contemplen una reducció impositiva de calat i suficient, imprescindible per prolongar l’actual cicle de creixement econòmic.

4.- Els pressuposts de 2019 no contemplen accions concretes ni solvents a favor dels sectors productius de la nostra comunitat, ni polítiques actives destinades a la millora de Balears com a destinació turística.

5.- Els pressuposts de 2019 inclouen una partida d’ingrés de 120 milions d’euros corresponent al protocol d’intencions de 2015, sent conscients de que aquest import no serà transferit pel Govern de l’Estat a la nostra comunitat i, suposa, per tant, un incompliment del principi de prudència que tot pressupost hauria de complir.

6.- Els pressuposts de 2019 no inclouen partides suficientment ben dotades en àrees tant sensibles com la d’Emergències o en inversions en instal·lacions hidràuliques per evitar el constant abocament d’aigües fecals a les zones de bany.

7.- En els Pressuposts de 2019, mentre les inversions que necessiten els ciutadans no es materialitzen, s'incrementa molt substancialment, amb 93 milions d'euros, les despeses destinades a personal.

Torn en contra de les esmenes

En torn en contra de les esmenes defensades, ha intervingut els diputats Carlos Saura (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Montserrat Seijas (Mixt) i Andreu Alcover (Socialista).

Votació de les quantitats globals

Després d’haver rebutjat les tres esmenes a la totalitat de devolució per la majoria de vots esmentats a l’inici de la notícia, a continuació, s’ha procedit a la votació i aprovació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2019 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 5.436.318.530€

De les entitats públiques empresarials de la CAIB per a 2019, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 651.347.777€

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2019, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 5.422.496€

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2019, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 93.456.297€

Dels consorcis de la CAIB per a 2019, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 131.652.958 €

Del Servei de Salut per a 2019, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 1.694.111.930€

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2019, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 10.629.560€

Enumerades les quantitats globals s’ha procedit a la votació conjunta i han resultat aprovades per 30 vots a favor (Mixt-Huertas, Mixt-GxF, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca i Socialista), 24 vots en contra (Popular, Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Gijón i El Pi) i 1 abstenció (Mixt-Aguilera).

Tramitació parlamentària

Rebutjades les esmenes de totalitat de devolució i aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressuposts generals per a 2019, els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes parcials fins a dia 26 de novembre. Es reunirà la ponència per a l’elaboració de l’informe que es trametrà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per a l'elaboració i l’aprovació, si pertoca, del dictamen, que serà debatut i votat durant la sessió plenària que aprovarà o rebutjarà definitivament el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2019.

Previsió del calendari de tramitació

 • 26 de novembre.- Finalitza el termini ampliat de presentació d’esmenes parcials.
 • 30 novembre, 3, 4 i 5 desembre.- Reunió de la Ponència. Elaboració de l'informe.
 • 11, 12 i 13 desembre.- Comissió d'Hisenda i Pressuposts, elaboració del dictamen. Sessions matí, horabaixa i vespre.
 • 18, 19 i 20 desembre.- Plenari. Sessions matí, horabaixa vespre.