Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció del Grup Popular relativa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible

20 de noviembre de 2018

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política del Govern en relació amb les mesures pel que fa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible a les Illes Balears, la qual ha estat APROVADA per unanimitat.

La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Sandra Fernández, conté els punts següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a constituir un grup de feina interdepartamental per tal de treballar en l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la nostra comunitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un Pla d’Acció per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Balears amb la col·laboració de la resta d’administracions i agents socials.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una campanya de conscienciació respecte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb especial incidència a l’àmbit educatiu.

Intervencions

Al torn de fixació de posició ha intervingut pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Marta Maicas; pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Antoni Reus; pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Maria Antònia Sureda; pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Josep Castells; i pel Grup Parlamentari Socialista, Silvia Limones.

Més informació ...
Documents