Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja el sistema de càlcul i les liquidacions de les bestretes als consells insulars per part del Govern balear

27 de noviembre de 2018

També insta el Govern balear a tenir enllestit el 2018 la liquidació i el calendari de pagament de les bestretes als consells insulars. El calendari de pagament no serà superior a 4 anys.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària d’avui, el Parlament ha debatut i votat una primera moció presentada pel Grup parlamentari Popular, relativa a la política general del Govern en matèria de bestretes als consells insulars. La iniciativa ha estat APROVADA parcialment, i ha estat sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja el sistema de càlcul i les liquidacions que el Govern de les Illes Balears ha presentat als consells insulars amb l’objectiu de liquidar les bestretes pendents, que suposen unes importants pèrdues per als consells insulars.

APROVAT per 27 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Ciutadans, MÉSxMenorca, El PI, Popular), 26 en contra (Mixt-Aguilera, Podem, MÉSxMallorca, Socialista) i 1 abstenció (Mixt-Huertas).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a retirar les liquidacions ja presentades als consells insulars i a proposar unes noves liquidacions amb un sistema de càlcul diferent que tengui en compte els següents dos supòsits:

a) Que, en cap cas, la liquidació de les bestretes pendents pugui suposar a cap consell insular la devolució de cap import de les bestretes ja rebudes.

APROVAT per 53 vots a favor i 1 abstenció (Mixt-Seijas)

b) Que les liquidacions de les bestretes pendents mai no siguin inferiors a l’import de les bestretes pendents aprovades en els diferents pressuposts de la CAIB i que alguns consells van incorporar com a ingressos als seus pressuposts.

REBUTJAT per 24 vots a favor (Mixt-Gijón, Popular, El Pi i MÉS per Menorca), 26 en contra (Mixt-Aguilera, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 4 abstencions (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans)

3.- El Parlament de les Illes Balears rebutja el sistema de bestretes que va crear el Govern del segon Pacte de Progrés i que tants de problemes ha creat al Govern i als consells insulars i insta el Govern de les Illes Balears a no recórrer a aquest tipus de sistemes perversos i pressupostàriament lesius, en futures ocasions.

REBUTJAT per 19 vots a favor (Mixt-Gijón, Popular), 29 en contra (Mixt-Aguilera, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 6 abstencions (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans i El Pi)

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tenir enllestit dins l’any 2018 la liquidació i el calendari de pagament de les bestretes als consells insulars tal i com va anunciar dia 17 d’octubre de 2017 la consellera Catalina Cladera. El calendari de pagament no serà superior a 4 anys.

APROVAT per unanimitat, amb l'esmena in voce del Grup MÉSXMallorca incorporada.

Intervencions

La defensa de la iniciativa l’ha exercida el diputat Antoni Camps(Popular)

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una esmena de substitució de tots els punts, la qual ha estat defensada pel diputat Andreu Alcover. L'esmena no ha estat acceptada pel grup proposant. Però sí, una esmena in voce formulada pel diputat Gabriel Barceló i que serà incorporada a la votació del punt número 4.

Al torn de fixació de posició han intervingut pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, David Martínez; pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Gabriel Barceló; pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià; pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca Nel Martí; i pel Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera.