Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova tres dels set punts de la mociĆ³ sobre turisme de Podem

27 de noviembre de 2018

El Ple ha debatut una moció presentada pel Grup parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la política general de turisme, la qual ha estat APROVADA parcialment. Concretament, s'han aprovat els punts 3, 6 i 7 de la moció. La iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar un projecte de llei de modificació de la Llei turística per tal de regular el tot inclòs de manera immediata perquè sigui aprovat abans de la dissolució de la cambra, com s'estableix en els Acords pel Canvi i s'ha compromès amb el sector de l'oferta complementaria i de la restauració.

Rebutjat per 15 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera, Mixt-Ciutadans, El PI, Podem), 36 en contra (Mixt-Gijón, MÉS per Mallorca, Socialista, Popular) i 3 abstencions (MÉSxMenorca)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per als casos dels establiments amb tot inclòs existents, a canviar la normativa vigent i a exigir de manera immediata:

a) Limitacions d'autoritzacions a nous establiments.

b) Un mínim d'un 35% de producte local al proveïment del tot inclòs.

c) Categoria específica hotelera fora la categorització "d'estrelles".

d) Per a ajudes públiques a la promoció, la rehabilitació i/o la innovació turística, descartar aquells establiments amb tot inclòs.

Rebutjat per 8 vots a favor (Mixt-Seijas, Podem) i 46 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera, Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Socialista, Popular)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar i, si s'escau, a modificar els protocols d'actuació de la inspecció turística.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera, Mixt-Ciutadans, Podem, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Socialista), 17 en contra (Mixt-Gijón, Popular) i 3 abstencions (El PI)

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear un cos de visualitzadors que treballarà en col·laboració amb els cossos d'inspecció turística de la comunitat autònoma i també dels consells insulars, a petició dels darrers.

Rebutjat per 9 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, Podem) i 44 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Socialista, Popular)

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar un procediment de revisió d'ofici segons els articles 106 a 111 de la Llei 39/2015 dels expedients sancionadors arxivats relatius a "Poble Espanyol Apartments" per tal de revocar-los, si n'era el cas, i a declarar nuls de ple dret aquests arxivaments.

Rebutjat per 10 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera, Podem), 25 en contra (El PI, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Socialista) i 19 abstencions (Mixt-Cs, Mixt-Gijón, Popular)

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a executar estrictament les incompatibilitats establertes en les lleis i a regular particularment les incompatibilitats dels  funcionaris de la inspecció turística així com l'establiment de controls del patrimoni dels funcionaris involucrats en la inspecció turística.

Aprovat per 36 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera, Mixt-Ciutadans, El PI, Podem, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Socialista) i 18 en contra (Mixt-Gijón, Popular)

7.- El Parlament de les Illes Balears es compromet a esmenar la Llei de pressuposts de 2019 amb la incorporació d'una modificació de la Llei de turisme per tal d'establir unes ràtios mínimes d'inspectors per llicència turística per tal de fer efectiu el compliment de la llei turística i dotar de seguretat jurídica turistes, agents econòmics i residents.

Aprovat per 27 vots a favor (Mixt-Seijas, Podem, MÉSxMallorca, Socialista) i 26 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Cs, El PI, MÉSxMenorca i Popular)

Intervencions

La defensa de la iniciativa l’ha exercida la diputada Laura Camargo (Podem Illes Balears).

Els grups parlamentaris Més per Mallorca i Socialista han presentat conjuntament tres esmenes, les quals han estat defensades pels diputats Antoni Reus i Damià Borràs. El grup proposant ha admès només l'esmena referent al punt 6, a la qual s'ha incorporat una proposta de transacció. 

Al torn de fixació de posició ha intervingut pel Grup Parlamentari Popular, Miquel Àngel Jerez, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià; pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Josep Castells; i pel Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera.