Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no pren en consideració la Proposició de llei de reforma fiscal, presentada pel Grup Popular

27 de noviembre de 2018

Una iniciativa legislativa del Grup Popular, que proposava una rebaixa dels imposts i que no continuarà amb la tramitació parlamentària.

Al darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, el Parlament ha rebutjat prendre en consideració per 22 vots a favor (Popular, El Pi, Mixt-Gijón, Mixt-Ciudadanos) i 33 en contra (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, Mixt-GentxFormentera, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Socialista) la Proposició de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de reforma fiscal. Per tant, la iniciativa legislativa no continuarà amb la tramitació parlamentària.

El debat s’ha encetat amb la intervenció de la diputada popular Margalida Prohens, que ha presentat i ha defensat la iniciativa. Tot seguit han intervingut els portaveus parlamentaris dels grups en torn a favor de la proposició de llei: Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos); i els que s’han manifestat en contra Carlos Saura (Podem Illes Balears), Gabriel Barceló (MÉSxMallorca), Nel Martí (MÉSxMenorca) i Andreu Alcover (Socialista). 

Contingut

D’acord amb l’exposició de motius, l’objecte d’aquesta iniciativa legislativa exercida pel Grup Parlamentari Popular ha estat “donar passes cap endavant en la línia de reduir els tipus impositius i taxes amb l’objectiu d’alliberar l’activitat econòmica d’una política fiscal asfixiant amb la finalitat que els nostres conciutadans gaudeixin d’una major capacitat adquisitiva i puguin millorar els seus nivells de consum i estalvi i tot això, sense malmetre els serveis públics essencials que han d’estar garantits i en constant millora”.

Entre les propostes que es contemplen a l’articulat de la llei s’estableixen modificacions en el tram autonòmic de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, es modifica a l’alça el mínim personal i familiar, s’amplien els límits d’algunes deduccions i se'n creen de noves. Per una banda, es redueixen els tipus marginals de l’escala autonòmica de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques als trams de renda mitjans i baixos, considerant com a tals les bases liquidables que no superin els 30.000 euros. Per altra banda, s’incrementa fins el límit màxim del 10% el mínim per ascendents i el mínim del contribuent per a majors de 75 anys.

Al mateix temps, la deducció autonòmica per arrendament d’habitatge habitual es fa extensiva a tots els contribuents residents a les Illes Balears que compleixin els requisits, i no només a determinats col·lectius. A més, s’amplia el llindar màxim de la deducció que passa dels 400 als 600 euros anuals i s’incrementa notablement el llindar de base imposable que permet aplicar la deducció, passant dels 20.000 euros actuals als 30.000 en el cas de tributació individual i dels 34.000 als 48.000 euros en conjunta, i aquestes ampliacions es fan extensibles a les famílies nombroses.

Per altra banda, s’amplien de forma molt notable els límits de la deducció per despeses d’adquisició de llibres de texts que arriba fins els 275 euros anuals per fill i es clarifica la redacció i es doblen els límits fins arribar als 300 a la deducció per contribuents amb discapacitat física, psíquica o sensorial o persones a càrrec amb aquesta condició. A més, s’amplien els llindars d’ambdues deduccions, que passen dels 12.500 als 30.000 euros en el cas de tributació individual i dels 25.000 als 48.000 en conjunta, amb llindars superiors per al cas de les famílies nombroses.

A més, es creen dues noves deduccions a l’impost sobre al renda. En primer lloc, una deducció per als arrendadors d’habitatge que arriba fins el 15% del rendiment net positiu derivat del lloguer, amb un límit màxim de 300 euros anual, sempre que l’habitatge llogat ho sigui amb vocació de permanència. En segon lloc, una deducció per despeses en escoletes infantils de 0 a 3 anys del 15% dels imports que es satisfacin amb un màxim de 300 euros anuals, que complementa la deducció estatal que s’ha aprovat recentment amb aquesta mateixa finalitat. Ambdues deduccions es poden aplicar amb els llindars de base imposable de 30.000 euros i 48.000 euros, depenent de si es tracta de declaració individual o conjunta i amb límits incrementats a la deducció per despeses d’escoletes per al cas de les famílies nombroses.

També es modifica la tributació a l’Impost sobre el Patrimoni. En aquest cas, s’incrementa el mínim exempt fins els 800.000 euros i no només s’aplica una escala de gravamen clarament inferior a l’actual, sinó que també és més reduïda que la que estava vigent abans de la reforma de 2016. Val a dir que l’Impost de Patrimoni en vigor a Espanya és, a nivell d’Europa, una excepció.

Pel que fa a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, es crea en primer lloc un nou tipus de gravamen reduït del 4% per a les transmissions oneroses d’immobles que hagin de constituir el primer habitatge habitual del contribuent.

Al mateix temps, es crea també un tipus reduït del 0,6%, aplicable a les escriptures públiques que documentin l’adquisició del primer habitatge habitual, quan aquest quedi subjecte i no exempt a la modalitat d’actes jurídics documentats.

Per altra banda, per tal de facilitar al màxim el lloguer d’habitatge es crea una nova bonificació que arriba fins el 100% de la quota tributària en els arrendaments d’habitatge sempre que la renda anual satisfeta no superi els 10.000 euros.

En referència a l’Impost de Successions i donacions, es crea una única tarifa a l’impost sobre successions que s’aplicarà en tots els casos, de manera que s’assimila el règim fiscal dels grups III i IV de l’Impost amb el que tenen establert els grups I i II, i les distincions de tributació entre grups es produiran com a conseqüència de l’aplicació dels coeficients multiplicadors sobre la quota íntegra.

La iniciativa aborda també una modificació de l’Impost sobre estades turístiques que suposa eliminar l’impost en els mesos de temporada baixa i eliminar també la pujada de tipus aprovada per a l’exercici de 2018 que va suposar, a la pràctica, duplicar l’impost en la temporada alta, així com excloure les embarcacions de creuer turístic per períodes inferiors a les vint-i-quatre hores des de l’inici de l’estada.

Per últim, s'estableix una reducció general d'un 30% en la majoria de les taxes i en les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la comunitat autònoma regulades per normes de rang legal.