Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció relativa a la gestió i actuacions de les emergències

4 de diciembre de 2018

Al quart punt de l’ordre del dia del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha debatut i votat una moció del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa al cos integral d’actuació en situació de risc.

El contingut de la iniciativa, que ha estat exposada i defensada pel diputat  Jaume Font, ha estat APROVADA amb la incoporació d'esmenes i  amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la coordinació, de manera més eficaç, dels cossos d’emergències que han d’intervenir i que prengui com a referència l’experiència adquirida des de 2005 en la gestió d’emergències, com el funcionament de despatx automàtic de l’operatiu d’extinció d’incendis forestals, sempre d’acord amb les conclusions de la Comissió d’estudi i disseny del model autonòmic d’emergències creada pel Consell de Govern de 23 de novembre. Entre les mesures s’haurà d’estudiar la viabilitat de la creació d’un cos integral d’actuació en cas de qualsevol tipus d’emergència per fenòmens naturals adversos que tingui com a base l’actual equip humà i tècnic de l’IBANAT i estigui coordinat amb la Direcció General d’Emergències i Interior i altres cossos de Seguretat.

APROVAT per unanimitat, amb esmena transaccionada incorporada del GP MÉSxMallorca i Socialista.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar adequadament els recursos humans i tècnics actuals dels diferents organismes autonòmics, per tal de fer front a les necessitats d’actuació davant els diferents tipus d’emergències.

APROVAT per unanimitat, amb esmena incorporada del GP MÉSxMallorca i Socialista.

 3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la formació complementària al personal de les diferents administracions, per poder atendre els diferents tipus d’emergència que es puguin produir.

APROVAT per unanimitat, amb esmena incorporada del GP MÉSxMallorca i Socialista.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actualitzar els plans de gestió d’emergències i analitzar el rol de l’IBANAT  com a grup d’intervenció prioritari si escau.

APROVAT per 53 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-Ciudadanos), amb esmena incorporada del GP MÉSxMallorca i Socialista.

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat tretze esmenes distribuïdes de la manera següent: 4 esmenes del Grup Mixt (Salvador Aguilera), 1 esmena del Grup Mixt (Ciudadanos), 4 esmenes del Grup MÉS per Mallorca i, altres 4 esmenes conjuntament amb el Grup Socialista; les quals han estat defensades pels parlamentaris Salvador Aguilera, Olga Ballester, Miquel Gallardo i Juli Dalmau.

El grup proposant ha acceptat algunes esmenes que s’han incorporat a la votació final de la moció.

Al torn de fixació de posicions han intervingut, pel Grup Parlamentari Popular, Núria Riera, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Alberto Jarabo, i pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Patricia Font.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears