Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció relativa a la política energètica del Govern balear a Menorca

11 de diciembre de 2018

La iniciativa del Grup Popular, ha estat aprovat per unanimitat amb la incorporació de nombroses esmenes.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària d’avui, el Parlament ha debatut i votat una primera moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del Govern en matèria energètica a l'illa de Menorca. La iniciativa ha estat APROVADA per unanimitat, amb la incorporació d'esmenes a alguns punts formulades per la resta dels grups parlamentaris. Aleshores, el text aprovat ha quedat redactat de la manera següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears i el Consell insular de Menorca a treballar per establir un nou pla de contingència que doti de suficients recursos materials i personals per al restabliment del subministrament elèctric de forma ràpida, davant situacions extremes com les ocorregudes el passat diumenge, 28 d’octubre.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Menorca a fer totes les passes necessàries a fi d’agilitar i accelerar la instal·lació del nou cable elèctric que uneixi Mallorca amb Menorca abans de 2020. Per tot això, cal l’estudi i aprofitament de l’estesa elèctrica preexistent.

2 bis.- El Parlament de les Illes Balears insta Red Eléctrica i el Govern d’Espanya a agilitar la tramitació, fabricació i instal·lació d’un segon cable elèctric entre Mallorca i Menorca amb la màxima diligència possible, que en qualsevol cas ha d’entrar en funcionament abans de 2025. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya perquè, sempre d’acord amb el Govern de les Illes Balears i el Consell de Menorca, impulsi tots els canvis normatius i legislatius que siguin necessaris per tal que Menorca i totes i cadascuna de les Illes Balears, d’acord amb l’especial condició d’insularitat que tenen, deixin de dependre de la regulació establerta amb caràcter general per a les situacions considerades «de risc cert» i, en conseqüència, Red Eléctrica disposi a cadascuna de les illes, sempre i en tot moment, de tots els mitjans (personals, humans i tècnics) necessaris així com d’electrogeneradors permanents a totes les sots-estacions, amb potència i capacitat suficients per atendre de manera immediata les necessitats de subministrament elèctric ordinàries en cas de produir-se qualsevol eventualitat. (Esmena de modificació del Grup Parlamentari Socialista)

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a obrir, d'acord sempre amb el Consell Insular, totes les línies d’ajuda que siguin necessàries per tal de donar resposta i satisfacció suficient i justa a tots els danys materials causats per la pana elèctrica que es va produir a Menorca i que aquestes es tramitin amb diligència i celeritat, procedint al pagament efectiu en un termini màxim de 2 mesos des de la sol·licitud. (Esmena de modificació del Grup Parlamentari Socialista)

4bis.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a impulsar amb la màxima diligència les modificacions normatives necessaris per tal que Menorca i el conjunt de les Illes Balears passin a ser considerades un únic sistema dins el mercat elèctric espanyol tant prest com ho permetin les tramitacions i les inversions necessàries per fer-ho possible. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada)

4ter.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a aprovar i instar a Red Eléctrica a promoure les inversions necessàries per tal que Menorca i el conjunt de les Illes Balears puguin passar a ser considerades a tots els efectes un únic sistema elèctric i que, endemés de la reposició de l’enllaç entre Mallorca i Menorca i la construcció del segon enllaç, contempli, com a mínim: un segon enllaç entre Mallorca i la península, l’entrada en funcionament de l’enllaç entre Mallorca i Eivissa, un segon enllaç entre Mallorca i Eivissa i l’execució d’un nou enllaç entre Eivissa i Formentera (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada)

4quàter.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i Red Eléctrica a establir de manera immediata tots els protocols de revisió, control i manteniment de les instal·lacions elèctriques de l’illa de Menorca així com de la resta de les Illes Balears, amb la suficient dotació de mitjans humans, tècnics i materials, per tal de poder minimitzar en la mesura del que sigui possible el risc d’eventualitats, atesa la condició insular i les especials característiques ambientals i climàtiques de les illes Balears. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada)

4quinquies.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a accelerar les inversions necessàries a la central elèctrica del Port de Maó per garantir el seu funcionament de manera segura i eficient a partir de l’any 2020, una vegada entrin en vigor els nous criteris ambientals de la Directiva d’Emissions Industrials. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada)

4sexies.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a agilitar l’autorització de la connexió del parc de Son Salomó (Menorca) al sistema energètic sense més dilació per tal d’avançar així en la generació d’energia neta a l ‘illa de Menorca, reduir de manera progressiva la dependència de les energies fòssils i satisfer els compromisos ambientals contrets i amb el calendari previst de tancament progressiu de la central del port de Maó, sempre que es garanteixi el subministrament elèctric (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada transaccionada)

4septies.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar amb la màxima agilitat possible tots els expedients necessaris per tal de garantir el correcte compliment de tota la normativa vigent, depurar les possibles responsabilitats (si és que hi fossin) per part de Red Eléctrica i Endesa i, sobretot, per mirar d’extreure les conclusions i arbitrar les solucions (més enllà de les proposades en aquesta moció) que ajudin a evitar la repetició de les errades que s’hagin pogut cometre. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada)

4octies.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a donar tot el suport necessari al Consell Insular de Menorca per tal de consolidar el projecte vinculat a l'estratègia Clean Energy for EU Islands, presentat davant les autoritats comunitàries i que convertiria Menorca en pionera en el procés de transició energètica amb la fita de poder assolir l’any 2030 la producció d’energia renovable a l’illa suficient per donar resposta, si més no, al 85% de la potència necessària de manera ordinària, sempre que es garanteixi el subministrament elèctric. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada transaccionada)

4nonies.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a impulsar davant la Comissió Europea a que materialitzi el seu compromís amb la transició energètica a les illes i que, per aquest fi, situï Menorca al grup capdavanter d’illes on s’ha de desplegar aquest canvi de model energètic, mobilitzant els recursos tècnics i financers adients per fer un desplegament de les energies renovables i infraestructures que permetin aconseguir aquest objectiu del 85% de reducció per l’any 2030, sempre que es garanteixi el subministrament elèctric. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Socialista incorporada transaccionada)

 

Intervencions

La defensa de la iniciativa l’ha exercida el diputat Antoni Camps (Popular).

La diputada del Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, ha defensat una esmena; mentre que el Grup Parlamentari Socialista n'ha presentades tretze esmenes, les quals han estat defensades pel diputat Damià Borràs.

Al torn de fixació de posició han intervingut pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Carlos Saura; pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Jaume Font; i pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca Patricia Font; i pel Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera.

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears