Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida un Decret llei que permet el Govern aprovar crèdits suplementaris per pagar sentències judicials i simplifica la tramitació de les ajudes per al Llevant de Mallorca

11 de diciembre de 2018

També, a instància del GP El Pi, s’ha acordat que sigui tramitat com a projecte de llei.

El Parlament de les Illes Balears ha validat per unanimitat Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.

El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha demanat que el Decret llei sia tramitat com a projecte de llei. Sotmesa a votació la proposta, ha estat aprovada per 28 vots a favor i 26 vots en contra.

Debat parlamentari

El debat parlamentari del Decret llei, que fou aprovat pel Consell de Govern durant la sessió extraordinària de dia 23 de novembre de 2018, i avui s’ha validat al Parlament, s’ha iniciat amb la intervenció de Catalina Cladera, consellera de d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, que ha fet l’exposició de les raons per les quals el decret ha estat promulgat.

Tot seguit han intervingut els portaveus dels grups parlamentaris Margalida Prohens (Popular), Aitor Morràs (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista), els quals s’han expressat a favor de validar el Decret llei.

Contingut de Decret llei

L’objecte d’aquest Decret llei és doble. Per una part servirà per aprovar-se crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials de condemna a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pendents de pagament per raó de l’aplicació de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, per un import de 142.824.000 euros.

També, s’aprofita aquest Decret llei per modificar puntualment el Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, a fi d’aclarir l’abast de la justificació d’algunes de les ajudes en matèria d’habitatge i altres edificacions a què es refereix l’article 7 del Decret llei esmentat, en el sentit de suprimir respecte d’aquestes ajudes l’exigència d’executar i justificar les obres de reparació o rehabilitació que, si s’escau, es facin en cas de destrucció parcial de la construcció; destrucció parcial que, d’altra banda, pot no afectar en alguns casos l’estructura de l’immoble. D’acord amb això, es modifiquen així mateix els preceptes corresponents del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018, de manera que ambdues modificacions despleguin efectes a partir del mateix moment, sens perjudici de deslegalitzar aquesta modificació del Decret 33/2018 per tal que qualsevol altra futura modificació d’aquesta norma reglamentària es pugui fer, en bona lògica, mitjançant un decret.

Més informació ...
Documents