Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca

11 de diciembre de 2018

La llei s'ha aprovat en la majoria dels punts amb els vots favorables dels grups parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Spcialista, a més de les diputades del Grup Mixt Montserrat Seijas i Xelo Huertas

Al sisè punt de l’ordre del dia de la  sessió plenària, s’ha aprovat el dictamen de la Proposició de llei, presentada pel Consell de Mallorca de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca.

La llei s'ha aprovat en la majoria dels punts amb els vots favorables dels grups parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista, a més de les diputades del Grup Mixt Montserrat Seijas i Xelo Huertas; i amb l'oposició dels grups parlamentaris El PI, Popular i els diputats del Grup Mixt de Ciutadans i Salvador Aguilera. 

Debat de les esmenes mantingudes

El debat s’ha encetat amb les intervencions per a debatre les esmenes que, havent estat debatudes i votades en ponència i comissió, no foren aprovades i els grups parlamentaris han mantingut per al seu debat en plenari.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos ha mantingut vint-i-sis esmenes que han estat defensades pel diputat Xavier Pericay (i dues de GentxFormentera); el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, n’ha mantingudes seixanta-tres esmenes, que han estat defensades pel diputat Josep Melià; i, finalment, el Grup Parlamentari Popular, n’ha mantingudes cinquanta, que han estat defensades per la diputada Antònia Perelló.

Per tal de posicionar-se a favor o en contra de les esmenes, han intervingut pel Grup parlamentari Podem Illes Balears, Alberto Jarabo; pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo; pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Josep Castells i, finalment, pel Grup Parlamentari Socialista; Damià Borràs.

Esmenes acceptades i incorporades al dictamen aprovat.

A la votació s'han rebutjat totes les esmenes mantingudes pel seu debat en el Ple. Tot i això, s'ha aprovat una esmena in voce presentada per MÉS per Mallorca, que modifica la disposició addicional setena, a la qual s'afegeix el següent text:

"En aquells casos on part de la traça d'un camí estigui ocupada per una carretera, el Consell Insular en el termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei determinarà i planificarà les actuacions adients que permetin donar continuïtat al recorregut complet dels camins tradicionals, tot garantint la seguretat dels vianants i sempre i quan els terrenys on s'hagin de dur a terme siguin de titularitat del Consell Insular en el moment de l'aprovació d'aquesta llei.

La conservació i el manteniment d'aquestes vies serà a càrrec del Consell Insular"

Contingut

L’objecte d’aquesta iniciativa legislativa és “establir el règim jurídic dels camins públics de Mallorca i Menorca. Aquest règim s’estén a totes les qüestions relacionades amb la planificació, projecció, finançament, construcció, modificació, conservació, explotació, ús i defensa dels camins públics. Igualment, es vol garantir la integració correcta dels camins en l’entorn”.

També és objecte d’aquesta iniciativa “els aspectes relatius a les rutes d’interès excursionista i la seva selecció, ordenació, protecció senyalització i homologació com a rutes senderistes, a més de la integració en el Registre de rutes senderistes”.

El contingut de la Proposició de llei s’estructura en 4 títols (amb 66 articles), 9 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries i 2 disposicions finals.

La iniciativa legislativa exercida pel Consell Insular de Mallorca s’articula a través de dos grans apartats: el Títol II per al camins públics i el títol III per a les rutes d’interès excursionista. Als títols esmentats, els són d’aplicació el règim comú de la llei que ve determinat pel títol I (objecte i principis generals) i el títol IV (infraccions i sancions).

El títol I recull l’objecte de la llei, és a dir el règim jurídic dels camins públics i les rutes d’interès excursionista, i n’incorpora els principis general, que es poden resumir en la defensa i conservació del patrimoni viari de Mallorca, potenciant-ne l’ús responsable com a mitjà per accedir a l’entorn rural més immediat de la ciutadania.

El títol II estableix el règim jurídic dels camins públics. En aquest sentit s’esmenta que “pel que fa a la noció de camí públic, es parteix d’un concepte que, atenent a la realitat, abasta qualsevol tipologia de camí que no només inclou la via de comunicació en ella mateixa, sinó també els elements que –sent igualment de domini públic- els són inherents per a la seva finalitat, com ara els pous, els abeuradors, els marges etc. També s’estableix una zona de protecció, com fa la legislació de carreteres, de 3 metres a cada costat del camí.

El Títol III regula el senderisme “com a manera d’accedir al medi ambient i a la natura” i estableix la prohibició de crear noves rutes senderistes al marge de les establertes d’acord amb la Proposició de llei. Finalment, el títol es completa amb les condicions que poden permetre cancel·lar l’homologació així com les normes relatives a la conservació i la senyalització de les rutes senderistes.

El Títol IV implanta el règim de les infraccions i sancions, amb la graduació de lleu, greu i molt greu, i amb unes multes que poden anar d’un mínim de 60 euros fins als 20.000 euros per a les infraccions més greus. També s’estableix un règim adequat de prescripcions de la infracció, que va des de l’any per a les lleus, els dos anys per a les greus i els tres anys per a les més greus.

La iniciativa legislativa conclou amb un conjunt de disposicions addicionalstransitòries i finals. En les disposicions addicionals es destaca la regulació dels plans especial d’ordenació territorial mitjançant la modificació de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial. Aquests plans es configuren com a instruments d’ordenació territorial en desplegament de les determinacions del Pla Territorial Insular i del Pla Director Sectorial o també com a instruments de planejament autònom, quan així ho prevegi expressament una normativa sectorial. També són objecte de regulació els antics traçats de línies ferroviàries desafectades, així com la creació dels plans de vies ciclistes.

Més informació ...
Documents