Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple acorda celebrar sessions extraordinàries al gener per tramitar diferents iniciatives

18 de diciembre de 2018

El Ple del Parlament ha aprovat, per 32 vots a favor i 16 abstencions (Popular i Mixt-Ciudadanos), poder celebrar sessions extraordinàries de dia 7 de gener fins a dia 31 de gener de 2019, a petició de  32 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de les següents iniciatives (escrit RGE núm. 15227/18):

1.-De la Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades.

2.- Dels  projectes de llei:

- RGE núm. 9932/2018, Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica.

- RGE núm. 7154/2018, Projecte de llei de residus i sols contaminants de les Illes Balears.

- RGE núm. 10873/2018, Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de regim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

- RGE núm. 8320/2018, Projecte de llei de l'atenció i els drets de  la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

- RGE núm. 10874/2018, Projecte de llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera.

- RGE núm. 11012/2018, Projecte de llei de microcooperatives de les Illes Balears.

- RGE núm. 8321/2018, Projecte de Llei de Consultes Populars i Processos Participatius.

- RGE núm. 6542/2018, Projecte de llei agrària de les Illes Balears.

- RGE núm. 7503/2018, Projecte de llei del Govern de les Illes Balears.

3.- De les Proposicions de llei: 

- RGE núm. 6802/2018, Proposició de Llei de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

- RGE núm. 10528/2018, Proposició de Llei de mesures de protecció de la badia de sant Antoni de Portmany.

- RGE núm. 14764/2018, Proposició de Llei, relativa a la llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.

4.- De la Proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca:

- RGE núm. 13187/2018, Proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca.