Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida per unanimitat el Decret llei sobre projectes industrials estratègics

15 de enero de 2019

S'ha aprovat també la seva tramitació com a Projecte de llei

Al segon punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui a la Sala de les Cariàtides, el Ple ha validat el Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears. Aquest Decret llei disposa de cinc articles, una disposició derogatòria i una final.

El Decret llei s’ha validat per unanimitat de tots els grups parlamentaris. El Ple ha aprovat també la tramitació del Decret llei com a Projecte de llei.

Al debat han intervingut els diputats Santiago Tadeo (Popular), Carlos Saura (Podem), Miquel Gallardo (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El PI), Pep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanova (Socialista).

 

Contingut

Els projectes industrials estratègics, reconeguts a l’article 7 d de la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les Illes Balears, són definits a l’article 2 del Decret llei com aquelles “propostes d’inversió per implantar, ampliar, modificar o reindustrialitzar una o diverses activitats industrials que tenguin com a resultat previsible una expansió significativa i sostenible del teixit industrial balear o la consolidació d’aquest, o l’adopció de mesures adreçades a garantir la viabilitat d’una empresa o sector industrial exposat a riscs per a la seva continuïtat”.

L’article 2 del Decret llei afirma també que aquests projectes tan sols es podran ubicar a sòl classificat com a urbà o urbanitzable, i sempre que l’activitat del projecte s’inclogui dins els usos permesos o, en cas contrari, que sigui un ús adequat a la ubicació del projecte. El Decret llei reconeix que “en cap cas s’entendrà com a adequada la ubicació a zones residencials o d’equipaments”, si bé estableix una excepció en reconèixer que, tan sols en els supòsits de projectes d’implantació d’energies renovables, es podran ubicar a sòl rústic comú.

L’article 3 del Decret llei regula el procediment per a la declaració d’una proposta d’inversió com a projecte industrial estratègic, que podrà ser promoguda per l’Administració públic, qualsevol entitat pública o persona física o jurídica privada, o col·laboració pública i privada. 

El quart article estableix els efectes d’aquesta declaració com a projecte industrial estratègic i, finalment, el cinquè regula el seguiment de les propostes declarades projectes industrials estratègics.