Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova la Llei del Govern de les Illes Balears

15 de enero de 2019

S'han incorporat al text una esmena mantinguda per al debat al Ple sobre el règim singular de Formentera i una nova esmena per garantir les deduccions d'IRPF l'any 2019 als afectats per les tempestes d'octubre i novembre

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària extraordinària que ha tingut lloc avui al Parlament s’ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei del Govern de les Illes Balears.

El projecte de Llei va ser tramès al Parlament el passat 13 de juliol de 2018, i va ser admès a tràmit per part de la Mesa cinc dies després.

El 31 d’octubre de 2018 es va constituir la ponència en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals. Aquesta ponència va finalitzar el seu informe el dia 21 de novembre. La Comissió va finalitzar el dictamen una setmana després, el 28 de novembre. Al llarg de totes aquestes reunions en Comissió s’han acceptat i transaccionat part de les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

La llei, presentada per la Consellera de Presidència, Pilar Costa, ha estat aprovada avui al Ple amb els vots favorables de la majoria del Ple de la cambra.

Durant el debat, han estat defensades les esmenes mantingudes per Nel Martí (MÉS per Menorca), Josep Melià (El PI), Antònia Perelló (Popular), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans) i Alberto Jarabo (Podem). En el torn a favor de la llei han intervingut Biel Barceló (MÉS per Mallorca) i Vicenç Thomàs (Socialista). D’aquestes esmenes se n’ha aprovat una del Grup Mixt-Gent per Formentera, transaccionada pel Grup Socialista, que incorpora una nova disposició addicional novena,  amb el següent redactat:  

Ateses les singularitats territorials i administratives de l’illa de Formentera, el Govern de les Illes Balears ha de prestar al Consell Insular de Formentera

  1. Suport tècnic, administratiu i de gestió addicionals per garantir la prestació integral dels serveis municipals en la totalitat del territori de Formentera
  2. Assistència i cooperació jurídica
  3. Col·laboració activa en el foment del desenvolupament econòmic i social de Formentera  

(Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears)

Així mateix, s’ha aprovat una nova esmena signada per tots els diputats de la cambra, que modifica el pressupost de l’any 2019 i amb l'objectiu assegurar que les persones que reberen ajudes l’any 2018 per les tempestes de pluja i vent d’octubre i novembre a Mallorca i Menorca puguin beneficiar-se de les deduccions a l’IRPF. 

La resta de les esmenes mantingudes per al debat al Ple han estat rebutjades.

La Llei del Govern, segons s’explica a l’exposició de motius, integra en un sol text legal les qüestions estàtiques i dinàmiques del president i del Govern.

La llei té un títol preliminar i cinc títols específics, amb un total de 71 articles.

El títol I regula el president. El títol II recull el règim del Govern, dedicant un capítol a la regulació del cessament del Govern i el procés de transició. Així, s’hi estableixen els principis d’actuació del Govern en funcions i les seves limitacions.

El títol III tracta dels membres del Govern, i el títol IV conté la regulació de la iniciativa legislativa i de les potestats normatives del Govern.

El títol V, per acabar, estableix els principis d’actuació del Govern.