Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament pren en consideració la Proposició de llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa

15 de enero de 2019

La Proposició de llei exercida pels grups parlamentaris Socialista i Podem seguirà la tramitació parlamentària.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí s’ha pres en consideració per 49 vots a favor i 3 en contra (MÉS per Menorca), la Proposició de llei de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, presentada pels grups parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears. Ara la iniciativa serà tramesa a la comissió competent per part de la Mesa de la cambra i s’obrirà el termini corresponent d’esmenes, sense que en siguin admissibles les de totalitat de devolució. Redactat el dictamen, la iniciativa serà remesa de nou al Plenari que l’aprovarà o rebutjarà definitivament.

Al debat han defensat la Proposició de llei els diputats Xico Tarrès (Socialista) i Marta Maicas (Podem). En el torn a favor de la iniciativa han intervingut Maria José Ribas (Popular), Biel Barceló (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El PI), Salvador Aguilera (Mixt). En el torn en contra de la proposició ha intervingut Nel Martí (MÉS per Menorca).  

Contingut de la iniciativa

La Proposició de llei conté 12 articles, una disposició transitòria única i una disposició final primera.

El títol I, sota la rúbrica “Disposicions generals”, estableix l’objecte de la Llei, i el títol II versa sobre les Relacions Interadministratives i el Consell de Capitalitat. El títol III regula el Règim de Finançament.