Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'llla de Formentera

29 de enero de 2019

La Llei regula les limitacions temporals a l'entrada i la circulació de vehicles de motor a l'illa durant els períodes de màxima afluència turística 

Durant la quarta sessió plenària extraordinària celebrada aquest matí al Parlament, s’ha aprovat el dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei per a la sostenibilitat Mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera.

Tramitació parlamentària

El Projecte de llei fou aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat dia 21 de setembre de 2018 i entrà al registre del Parlament dia 4 de novembre de 2018 (RGE 10874/2018).

El 18 de gener de 2019  es va constituir la ponència en el si de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, que al mateix dia redactà el seu informe. Després del debat en comissió, fou elaborat el dictamen dia 23 de gener de 2019. Al llarg de totes aquestes reunions en Comissió s’han acceptat i transaccionat part de les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

El debat en sessió plenària s’ha iniciat amb la intervenció del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, per presentar el Projecte de llei. Tot seguit, s’ha passat al debat de les 17 esmenes mantingudes al Projecte de llei, amb les intervencions dels parlamentaris: Mabel Cabrer (Popular) amb 10 esmenes; i Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos), amb 7 esmenes.

A continuació s’ha procedit al torn a favor o en contra de les esmenes, amb les intervencions de: Aitor Morrás (Podem Illes Balears), Miquel Gallardo (MÉSxMallorca), Josep Melià (El Pi), Patricia Font (MÉSxMenorca), Sílvia Limones (Socialista) i Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera). 

Al debat s'han incorporat al text final de la llei dues esmenes transaccionades mantingudes per al debat al Ple. Concretament, l'Esmena transaccionada 14642 del GP Popular, que modifica el redactat de l'article 3.1 de la Llei, que queda amb el redactat final següent: 

3.1 Es prohibeix l’afluència a Formentera de tot tipus de vehicles a motor i també la circulació d’aquests vehicles per la xarxa viària de la illa, inclòs l’estacionament en el període de l’any que determini el Consell Insular de Formentera a l’efecte d’ordenar els fluxos turístics. Amb caràcter previ a l’acord del Ple, es donarà audiència al Consell d’Entitats. L’Acord del Ple s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears com a mínim tres mesos abans de l’entrada en vigor de la prohibició.

L'altra esmena transaccionada és la 14661, del Grup Mixt-Ciudadanos, que defineix que la Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat la llei al butlletí oficial de les illes Balears.

La resta de les esmenes mantingudes per al debat al Ple per part dels grups parlamentaris han estat rebutjades. 

Contingut

En el capítol I d’aquesta Llei s’estableixen mesures específiques per a la sostenibilitat mediambiental i socioeconòmica de l’illa de Formentera; principalment mesures de regulació de fluxos turístics i de mobilitat sostenible. També s’hi detallen els objectius que han de guiar aquestes mesures, alhora que es proclama la subjecció als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i no discriminació.

El capítol II regula les limitacions temporals a l’entrada i la circulació de vehicles de motor a l’illa durant els períodes de màxima afluència turística i inclou un règim d’excepcions que preveu les situacions diferencials que no poden veure’s afectades en règim d’igualtat per la prohibició general.

S’incorporen excepcions específiques per tal de garantir la mobilitat entre les Pitiüses, a fi de donar continuïtat als vincles especials existents entre les illes de Formentera i Eivissa, d’acord amb la voluntat expressada per les seves institucions.

També es preveuen excepcions no lligades a les característiques de les persones usuàries ni dels vehicles, susceptibles de modulació pel Consell Insular, en funció d’un sostre màxim que permeti l’entrada i la circulació de vehicles, de forma limitada per dies i amb sol·licitud prèvia dels interessats, i que afavorirà els de motors no contaminants. El Consell també ha de determinar el nombre de vehicles de servei públic per als períodes de mobilitat restringida.

En conseqüència, es faculta el Consell Insular de Formentera per crear un distintiu que permeti identificar tots els vehicles exceptuats del règim de prohibició.

Les mesures restrictives, en funció dels acords que adopti el Consell Insular, poden afectar especialment els vehicles de lloguer, atès que són aquests els que tenen més incidència en la saturació de la xarxa viària illenca. És comprensible que l’objectiu de limitar el total de vehicles facultats per circular durant la temporada estival no pot quedar compromès pel fet que les empreses de lloguer de vehicles puguin ampliar la seva oferta desmesuradament.

Per assegurar l’aplicació correcta de les mesures, i en el marc previst en la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, s’introdueixen obligacions específiques d’informació i de verificació per a les empreses navilieres i els passatgers que embarquin vehicles amb destinació a Formentera. Així mateix, s’imposa als operadors econòmics que participin en l’expedició de títols de transport marítim a aquesta illa l’obligació d’informar els passatgers de les limitacions establertes per aquesta Llei.

La Llei dedica el capítol III a la planificació i l’avaluació dels resultats de les mesures implantades; i el capítol IV faculta les administracions competents per a l’establiment de mesures de foment dirigides al compliment dels objectius fixats.

En darrer lloc, el capítol V estableix el règim d’inspecció i la sanció aplicable com a mecanisme per garantir l’efectivitat del règim jurídic que s’estableix.

 

 

Més informació ...