Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la modificació de la Llei d'activitats

29 de enero de 2019

Durant la cinquena sessió plenària extraordinària celebrada aquest horabaixa al Parlament, s’ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats de les Illes Balears.

Tramitació parlamentària

El Projecte de llei fou aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Conselleria de d’Hisenda i Administracions Públiques de dia 21 de setembre de 2018 i entrà al Registre del Parlament, dia 4 d’octubre de 2018 (RGE 10873/18)

El 17 de desembre de 2018  es va constituir la ponència en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, que dia 8 de gener de 2019 redactà el seu informe. Després del debat en comissió, fou aprovat el dictamen dia 23 de gener de 2019. Al llarg de totes aquestes reunions en Comissió s’han acceptat i transaccionat part de les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

El debat en sessió plenària s’ha iniciat amb la intervenció de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, per presentar el Projecte de llei. Tot seguit, s’ha passat al debat de les 32 esmenes mantingudes al Projecte de llei, amb les intervencions dels parlamentaris: Nel Martí (MÉSxMenorca), amb 4 esmenes; Santiago Tadeo (Popular), amb 2 esmenes; Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), amb 21 esmenes,  i Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos), amb 5 esmenes.

A continuació s’ha procedit al torn a favor o en contra de les esmenes, amb les intervencions de: Carlos Saura (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉSxMallorca) i Andreu Alcover (Socialista).

Totes les esmenes han estat rebutjades, però s'ha acordat, a proposta del Grup Socialista, modificar del dictamen la Disposició transitòria tercera quarter, que queda finalment redactada de la manera següent: 

Disposició transitòria tercera quater.

Així mateix el personal funcionari que no reuneixi els requisits per poder accedir a l'anticipació de l'edat de jubilació amb l'aplicació del coeficient reductor que es refereix el Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals als serveis de les entitats que integren l'administració local, podrà sol·licitar el pas a la situació de segona activitat per raó d'edat sense destinació en els termes que preveien els articles 57.3 i 60.1 de la Llei 4/2013, abans de la seva modificació, per mitjà de la seva Disposició Final primera bis de la present llei, fins a la data en què reuneixi els requisits resultants del Reial Decret 1449/2018, moment a partit del qual podran optar entre l'anticipació de l'edat de jubilació conforme amb el Reial Decret 1449/2018 esmentat o el pas a la situació de segona activitat per raó d'edat amb destinació que regula la Llei 4/2013. 

Contingut

D’acord amb el Projecte de llei aprovat, en el dia a dia de l’aplicació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats de les Illes Balears, han anat sorgint qüestions de caràcter sobre tot tècnic, que demanaven una modificació d’aspectes puntuals que resultaven problemàtics o que havien acreditat la seva ineficàcia en relació amb la consolidació de nou models.

Efectivament, es tracta d’una modificació profunda de la llei, de caràcter tècnic, que ha estat consensuada a partir de la feina de la Comissió Executiva de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears, en la qual s’han tingut en compte els suggeriments fets pels consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears.

Pel que fa ja a la regulació concreta atenent a la tipologia de les activitats, en relació amb les activitats permanents, es manté la classificació actual entre majors, menors i innòcues, però es modifiquen els paràmetres que impliquen la inclusió d’una activitat en una categoria o l'altra.

Es fa també un intent de donar una major convergència entre la tramitació en matèria d’activitats i la derivada de la normativa urbanística. Amb la nova modificació, el contingut del projecte es defineix de forma detallada a l’annex, en el  qual es diferencia el contingut d’allò que seria l’equivalent al projecte bàsic per a les activitats i permet que aquest contingut es pugui incloure dins del projecte bàsic o anar com a un document separat però coordinat amb aquell. També s’introdueixen nous aspectes regulatius, tradicionals en l’àmbit urbanístic però que la Llei no preveia, com ara tot el relacionat amb les modificacions en el transcurs de les obres.

Un altre punt que és objecte de revisió és el de les modificacions de les activitats existents. En aquest cas, es redefineixen les modificacions substancials tot i deixar clar que qualsevol modificació se subjecta a la llei i, per tant, requereix l’obtenció del títol habilitant que pertoqui. A més, es fixa com a requisit per realitzar qualsevol modificació que l’activitat es trobi inscrita en el registre autonòmic, la qual cosa garanteix el control de l’activitat, sobretot pel que fa a les revisions periòdiques.

el concepte d’itinerant per tal d’abastar activitats no relacionades amb l’entreteniment sinó amb altres prestacions de serveis, com ara els camions de cuina sobre rodes o altres vehicles adaptats. També s’introdueix una revisió obligatòria per a les majors i les menors i es defineix de forma clara i detallada el contingut del projecte tipus que ha de ser objecte d’inscripció en el Registre d’Activitats per tal de poder instal·lar-les a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Les activitats no permanents mantenen el caràcter discrecional que les és propi, donant una major flexibilitat a l’Administració per tal de poder donar resposta a les diferents activitats que se sol·liciten. Es fixa, a més, un procediment més simplificat per a les que són innòcues i per a les de recorregut, i es facilita l’establiment d’un calendari per a les activitats no permanents que se solen repetir en el temps, així com la facilitat de dur-les a terme quan sigui la mateixa administració la que les organitzi o els doni cobertura jurídica i tècnica en el marc de festes patronals, de barriada o similars.

Pel que fa al títol VII, referit a les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, s’han actualitzat les referències normatives i s’han introduït algunes modificacions per tal d’harmonitzar el procediment ambiental amb la recent normativa urbanística.

Les potestats de vigilància, control i inspecció s’atribueixen a cada administració en funció del seu àmbit territorial i competencial. S’atorga una especial importància al control de les revisions periòdiques que, de forma general, es fixen com a obligatòries. A aquest efecte, s’estableixen formes de control; infraccions  específiques però també fórmules flexibles per als titulars que no han superat la revisió i sol·liciten la possibilitat d’adaptar i corregir la instal·lació de forma gradual segons les seves possibilitats tècniques i de negoci, sempre garantint la seguretat dels usuaris.

Es modifica el règim sancionador clarificant diversos aspectes relatius als infractors, les sancions i la forma d’imposar-les, a més de fixar noves infraccions. En general hi ha una pujada de les sancions i nous tipus infractors per tal de poder garantir el correcte compliment de la llei, sobretot en les conductes infractores que s’han anat reiterant, atès que el sistema actual no produeix el correcte efecte dissuasiu. També es regula l’expedient de restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física alterada per tal de no consolidar situacions fàctiques d’origen il·lícit que propicien la possibilitat de noves infraccions.

D’altra banda, pel que fa a les agències de viatges, regulades a l'article 58 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, s'ha optat per eliminar l'exigència de dipositar la garantia a la Tresoreria de les administracions turístiques insulars, que serà substituïda per una comunicació de la tinença de la garantia a l'Administració, amb la qual cosa s'elimina la intervenció administrativa intermediària, eliminant càrregues administratives i atorgant d'aquesta manera una immediatesa, i per tant major eficiència, en la funció de la garantia. Al mateix temps es reforça la seva obligatorietat deixant més clar que sense garantia en vigor no es pot exercir com a agència de viatges, a més de l'aplicabilitat del règim sancionador.

El conjunt de les disposicions addicionals i transitòries que es modifiquen van encaminades, sobretot, a facilitar la inscripció de les activitats existents en el Registre Autonòmic, que és una peça clau per al control de les revisions periòdiques, a la vegada que és un requisit per a dur a terme qualsevol tipus de modificació de l’activitat, sense que això pugui implicar, en cap cas, la legalització urbanística de l’activitat en situació irregular o l’exempció de les autoritzacions sectorials que siguin preceptives.

L’avantprojecte de llei es va sotmetre a consulta prèvia, a l’audiència de les persones interessades i a informació pública, i es va facilitar la presentació de suggeriments de forma telemàtica. Així mateix, ha estat objecte del dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Més informació ...