Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament modifica la Llei de col·legis professionals i crea el de Docents de les Illes Balears  

29 de enero de 2019

Durant la sisena sessió plenària extraordinària celebrada aquest horabaixa al Parlament, s’ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi de Docents de les Illes Balears.

Tramitació parlamentària

La iniciativa legislativa, que ha estat exercida pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt-GentxFormentera, fou registrada al Parlament dia 20 de juny del 2018 (RGE 6802/2018) i presa en consideració pel Ple del Parlament dia 23 d’octubre del 2018. (Diari de sessions). La ponència es constituí en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals dia 17 de desembre de 2012 i redactà l’informe el mateix dia. L’esmentada Comissió finalitzà el dictamen que avui s’ha debatut al plenari dia 16 de gener de 2019 (Diari de sessions).

El debat en sessió plenària s’ha iniciat amb les intervencions dels dos grups que han mantingut esmenes vives i vots particulars per al Ple: Juan Manuel Lafuente (Popular), amb 3 esmenes i Salvador Aguilera (Mixt), amb 1 vot particular.

Tot seguit han intervingut en torn a favor o en contra de les esmenes mantingudes: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanovas Socialista). Les esmenes i el vot particular han estat rebutjats.

Contingut

La llei s'articula en dos capítols, un dedicat a la modificació puntual de la Llei 10/1998 i un dedicat específicament a la creació del col·legi. S'ha considerat oportú fer una modificació a la llei esmentada per deixar clar que el Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears, regula el procés de creació de col·legis professionals via projecte de llei, sense que això limiti la possibilitat de crear-los via proposició de llei.

El capítol II, d'altra banda, inclou la regulació específica del col·legi de nova creació, amb una normativa mínima que ha de permetre la constitució del col·legi i la seva posada en marxa com a entitat amb la seva pròpia personalitat jurídica.

Finalment, tres disposicions transitòries regulen el procés que ha de menar a l'efectiva constitució del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

 

Més informació ...