Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament reitera el seu compromís contra les violències masclistes

5 de febrero de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a posada en valor de les mesures contemplades en el Pacte d’estat en matèria de violència de gènere i del Pacte Social contra les violències masclistes. La iniciativa aprovada ha quedat redactada de la manera següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere i en el Pacte Social contra les Violències Masclistes amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i la de les Illes Balears, que té el seu origen en un sistema de valors que cosifica i subordina la posició de la dona respecte a la de l’home.

Aprovat per unanimitat

2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència de gènere, el seu compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.

Aprovat per unanimitat

3.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o la minoració de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.

Aprovat per unanimitat

4.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o la reducció de les mesures de protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el problema.

Aprovat per 53 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-Cs)

5.- El Parlament de les Illes Balears es compromet a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, en coordinació amb tots els poders públics i a continuar reforçant l’Institut Balear de la Dona, creat per la Llei 5/2000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona.

Aprovat per unanimitat

Intervencions

La iniciativa conjunta ha estat defensada pels parlamentaris Silvia Cano (Socialista), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca) i Patricia Font (MÉS per Menorca).

El grup parlamentari  Mixt-Ciudadanos ha presentat dues esmenes (esmena1, esmena 2), defensades per Olga Ballester; mentre que la diputada Montserrat Seijas n’ha presentada una (esmena). Els grups proposant han acceptat incorporar a la votació final, l’esmena de la diputada Seijas, mentre que han rebutjat les de Ciudadanos.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut, Sandra Fernández, i pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Maria Antònia Sureda.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Més informació ...