Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova per unanimitat una iniciativa relativa a les jubilacions anticipades

19 de febrero de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a les jubilacions anticipades. La iniciativa aprovada per unanimitat amb l’acceptació de les esmenes presentades transaccionades. Aleshores, la iniciativa ha quedat redactada de la manera següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i a la comissió de seguiment del Pacte de Toledo a estudiar els canvis necessaris a la Llei General de la Seguretat Social per tal de què en tots els casos de jubilació anticipada, ja sigui per causa no imputable al treballador, o per voluntat d’aquest:

a) Es minorin els actuals coeficients reductors de la pensió amb un màxim de 0,5% fins a la seva desaparició amb una cotització de 40 anys.

b) Deixin d’aplicar-se els coeficients reductors des del moment en el qual el pensionista compleixi l’edat legal de jubilació.

c) Els períodes en els que s’hagi interromput la cotització a causa de l’extinció de la relació laboral o de la finalització del cobrament de prestacions d’atur quan aquestes circumstàncies s’hagin produït entre els nous mesos anteriors al naixement, o els tres mesos anteriors a l’adopció o acolliment permanent d’un menor, i la finalització del sext any posterior a aquesta situació computin també pel compliment del període mínim de cotització exigit."

d) A canviar les condicions de jubilació anticipada per aquelles treballadores i aquells treballadors que no puguin exercir el seu treball a causa de les malalties derivades d’una excessiva càrrega laboral durant anys en l’hoteleria balear.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada des del faristol parlamentari pel diputat Alberto Jarabo (Podem Illes Balears).

A la Proposició no de llei s’han presentat tres esmenes. El diputat Salvador Aguilera ha presentat una esmena d’addició; el diputat Santiago Tadeo (Popular), ha defensat una esmena de modificació; i, finalment, el diputat Antoni Reus (MÉS per Mallorca), ha defensat una altra esmena de modificació de la iniciativa. Les esmenes han estat transaccionades pel grup proposant i incorporades a la redacció per a la seva votació final.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha intervingut Josep Melià;  pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Josep Castells; i, finalment, pel Grup Parlamentari Socialista, Enric Casanovas.