Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a incorporar amb urgència un segon cable en la connexió amb Menorca

19 de febrero de 2019

La iniciativa, presentada per la diputada Montserrat Seijas (Mixt), ha estat aprovada unànimement per la cambra.

Al quart i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada per la diputada del Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, relativa a la incorporació d’un segon cable per a la connexió energètica de Menorca. Després del debat, la iniciativa ha estat Aprovada per unanimitat, amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a incorporar amb urgència un segon cable en la connexió amb Menorca

Intervencions

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut Margaret Mercadal; pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, David Martínez; pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià; pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Patricia Font; i, finalment, pel Grup Parlamentari Socialista, Damià Borràs.

Més informació ...