Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a transferir al Consell de Mallorca les competències en matèria de transport públic

26 de febrero de 2019

Tots els punts de la moció originària del Grup Popular relativa al transport públic han estat rebutjats. L'únic punt aprovat és una esmena d'addició presentada pel diputat Salvador Aguilera (Mixt).

Al tercer punt de l’ordre del dia, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha REBUTJAT, una moció del Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en matèria de transports públic. El contingut de la iniciativa, que ha estat exposada i defensada per la diputada popular Mabel Cabrer, proposava l’acord següent i ha obtingut el resultat de les votacions següents: 

1.  El Parlament de les Illes Balears reprova la política de transport públic duta a terme pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat durant la present legislatura.

Rebutjat per 21 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, Popular), 28 en contra (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (El PI)

2. El Parlament de les Illes Balears constata que per tercera vegada en els darrers vint anys, en les tres legislatures del pacte d'esquerres no han estat capaços d'instaurar cap canvi significatiu en el transport públic, en una legislatura que sí serà recordada per l'increment del 75% del descompte aeri aprovat pel Partit Popular a nivell nacional i que ha suposat una millora significativa en la mobilitat en vaixell i avió entre illes i la península. 

Rebutjat per 16 vots a favor (Popular), 31 en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Aguilera, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 5 abstencions (Mixt-Cs, El PI)

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el transport públic de Mallorca durant la present legislatura no ha estat una prioritat per al Govern: no han construït ni un quilòmetre nou de via ferroviària, ni ha adjudicat, en la data legal prevista, les noves concessions de transport interurbà, en un moment en què la mobilitat a les Illes Balears ha evolucionat cap a una saturació insostenible i que abasta ja tots els mesos de l'any.

Rebutjat per 21 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, Popular), 28 en contra (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (El PI)

4. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern ha incomplert la seva obligació legal d'oferir un nou servei de transport regular interurbà a dia 1 de gener de 2019, prorrogant, de forma precipitada, les concessions. Així mateix constata que disposa d'una flota d'autobusos vella i obsoleta com així ha quedat palès amb els vehicles que s'han incendiat en els darrers anys.

Rebutjat per 23 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, El PI, Popular) i 28 en contra (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que l'important increment pressupostari previst per a aquest any per a les noves concessions, es destini a millores de servei de transport regular prorrogat, tal com es va proposar mitjançant una esmena als pressuposts generals de la CAIB per part del Grup Parlamentari Popular.

Rebutjat per 21 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, Popular), 28 en contra (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 5 abstencions (Mixt-Cs El PI)

6. El Parlament de les Illes Balears constata que les xifres d'usuaris publicades i exposades pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat en el debat de la interpel·lació precedent, no es corresponen amb la realitat.

Rebutjat per 18 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Popular), 29 en contra (Mixt-Aguilera, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (El PI)

7. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de les Illes Balears no ha estat capaç de signar un conveni ferroviari amb l'Administració de l'Estat.

Rebutjat per 24 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, El PI, Popular) i 28 en contra (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista)

8. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de les Illes Balears no ha sol·licitat, ni davant el Ministeri de Foment ni davant els tribunals de justícia, executar la sentència del Tribunal Suprem de l'any 2011, sobre els convenis de carreteres que foren denunciats, injustament, per la ministra Magdalena Álvarez i en la qual es reconeix el dret del Govern de les Illes Balears al cobrament dels 300 milions d'euros prevists en els esmentats convenis.

Rebutjat per 19 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Aguilera, Popular), 29 en contra (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 5 abstencions (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, El PI)

9. El Parlament de les Illes Balears constata que el projecte de llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2019 del Govern socialista del Sr. Pedro Sánchez, no contenen els 300 milions d'euros, esmentats en el punt anterior, i que són objecte del protocol de carreteres signat a finals de 2015 per la Sra. Francina Armengol.

Rebutjat per 19 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Aguilera, Popular), 29 en contra (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 5 abstencions (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, El PI)

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar les quanties econòmiques previstes per a inversions ferroviàries en l'aprovació inicial del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears atès que les previsions pressupostàries estan totalment allunyades de la realitat com es pot apreciar en el fet que per a 2019 es preveuen 100 milions d'euros quan la realitat pressupostària ha estat de 20 milions d'euros.

Rebutjat per 21 vots a favor (Mixt-Cs, Mixt-Huertas, Mixt-Seijas, Mixt-Aguilera, Popular), 28 en contra (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista) i 3 abstencions (El PI)

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a transferir al Consell deMallorca les competències en matèria de transport públic com ho tenen la resta de les illes de l'arxipèlag balear. Aquesta transferència s'haurà de fer amb la dotació suficient tant en recursos econòmics, d'infraestructures i de recursos humans necessaris. (Esmena d’addició presentada pels diputats del Grup Mixt  Salvador Aguilera).

Aprovat per 48 vots a favor i 3 abstencions (El PI)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

Alguns grups parlamentaris han presentat esmenes a la iniciativa. El diputat Salvador Aguilera ha presentat tres esmenes; el Grup Parlamentari Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, han presentat conjuntament una esmena, la qual ha estat defensada pel diputat Alberto Jarabo i Antoni Reus.

Les esmenes no han estat acceptades pel grup proposant, a excepció de la 1745/19 del diputat Salvador Aguilera, que afegeix un punt nou a la iniciativa.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Xelo Huertas (Mixt) i Damià Borràs (Socialista).