Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració la Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears

26 de febrero de 2019

La iniciativa, consensuada per tots els grups parlamentaris, es remetrà ara a la comissió competent per a la redacció d'un dictamen que serà, finalment, debatut i votat en sessió plenària.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada aquest matí, s’ha substanciat el debat i la votació de la presa en consideració de la Proposta de Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE 1534/19), presentat pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt.

La iniciativa ha estat presa en consideració per unanimitat de vots de la cambra. Ara la proposta de reforma es remetrà a la comissió competent i l’obertura corresponent d’esmenes. Es procedirà a l’elaboració d’un informe i dictamen per part de la Comissió que es remetrà de nou al Ple per al seu debat i votació definitiva.

La reforma del Reglament inclou canvis amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadania en les tramitacions parlamentàries, amb la creació de la Comissió de Participació Ciutadana o l’establiment de les preguntes d’iniciativa ciutadana. A més, se cerca l’agilització dels debats amb la limitació o la reducció del temps d’intervenció per part dels diputats o dels membres del Govern i l’eliminació de les preguntes de control parlamentari dels grups parlamentaris que formen part del Govern. També es regula amb més detall la figura dels diputats no-adscrits i la participació dels diputats a través de videoconferència en les comissions.

 Intervencions

Els parlamentaris que han intervingut per explicar el posicionament del seu grup en relació a la iniciativa de reforma del reglament han estat: Antonio Gómez (Popular), Vicenç Thomàs (Socialista), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt).

Tramitació parlamentària

El recorregut parlamentari d’aquesta iniciativa, l’encetà el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2015, quan aprovà la següent resolució:

“El Parlament de les Illes Balears acorda crear, a la Comissió de Reglament, una ponència per tal d’estudiar i proposar, d’acord amb el que preveu l’article 191 del Reglament del Parlament, un text amb les modificacions de la norma reglamentària que es consideri adient per dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans i les ciutadanes, de la societat civil i d’institucions i d’entitats acreditades.”

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de 23 de setembre de 2015, acordà la creació de la Ponència i establí la seva composició numèrica. La Ponència es va constituir dia 15 d’octubre de 2015 amb els diputats següents: Antonio Gómez  (Popular),  Antònia M. Perelló (Popular), Maria José Camps (Socialista), Vicenç Thomàs(Socialista),  Monserrat Seijas (Podem),  Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi),  Nel Martí (MÉS per Menorca) i Olga Ballester  (Mixt).

Durant els treballs de la Ponència s’ha produït la substitució de la diputada  Monserrat Seijas per  Marta Maicas.

Els grups parlamentaris presentaren les propostes següents al Registre General del Parlament:

  • RGE núm. 7896/15, dels Grups Parlamentaris Més per Menorca i Més per Mallorca
  • RGE núm. 545/16, del Grup Parlamentari Mixt – Ciudadanos
  • RGE núm. 565/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
  • RGE núm. 581/16, del Grup Parlamentari Més per Mallorca
  • RGE núm. 702/16, del Grup Parlamentari Popular
  • RGE núm. 712/16, del Grup Parlamentari Socialista
  • RGE núm. 746/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
  • RGE núm. 15002/17, dels Grups Parlamentaris Més per Menorca i Més per Mallorca

A més d’aquests escrits enregistrats, hi ha nombroses propostes (no enregistrades) que els membres de la Ponència han aportat a aquesta durant les sessions que s’han celebrat.

Els serveis de la Cambra presentaren a la Ponència un document que conté les observacions a les modificacions introduïdes (de lege data) i també algunes propostes per a la seva consideració (de lege ferenda) que es varen debatre i avaluar per part de la Ponència en una sèrie de sessions consecutives.. La Ponència s’ha reunit durant 45 dies.

S’han aprovat per unanimitat del tots els grups parlamentaris la modificació dels articles del Reglament vigent següents: 1.3, 3, 4, 14.2, 15.2 in fine,  15.5, 16.1, 16.3, 18.2, 21, apartats 4, 5 i 6 nous, 23.4, 24,  25,  26,  27.1, 27.2.a), 27.2.b), 27.2.c),  27.3,  28, 29, 30, 32.1, 33.2, 33.4, 36, 39.d), 40, 43.9.e),  46.4t, 47 bis (nou article),  47 bis alternatiu (nou article), 48.1.1r,  48.1.6è,  48.2.5è,  48.4, 50,  51,  52 bis (nou article), 57 bis (nou article), 59.1, Intergrups (nou article), 60,  68, 69.3, 75, 84.3, 84.4, 85.3, 90 primer paràgraf, 90 segon paràgraf, 91.3, 93, 93 bis (nou article), 99.2, 105.3, 105 bis (nou article), 107.1, 107.1.3r, 112.2, 112.4, 114, 116.1, 117.2, 121.bis (nou article), 125, 128.2, 131.6, 139.2, 139.3, Secció cinquena del capítol III del Títol VI, 145.1, 145.2, 145.bis (nou article), 149.3, 150.2, 151.1, 151.1 in fine, 152, 153.1, 154.2, 155, 159.2 i 3, 161.1, 165.1.bis, 165.2, 165.3,  168.2 i 3, 169.1, 174.1, 176.1, 176.2, 177.1, 177.2, 179.3, 183.3, 184.2, 188.1 in fine, Títol Parlament Obert (nou títol), Declaracions institucionals (nou article).

El text de la iniciativa de modificació fou publicada al BOPIB del Parlament (BOPIB núm. 181 - 20 de febrer de 2019 10235). Així mateix, i atesa la propera dissolució de la cambra prevista per al proper 2 abril, se sol·licità de la Mesa del Parlament de les Illes Balears que aquesta proposta es tramitàs pel procediment d’urgència previst a l’article 100 del Reglament del Parlament. Dia 21 de febrer, fou presentada la reforma consensuada per tots els grups parlamentaris en roda de premsa (VÍDEO RODA DE PREMSA) i,  avui, el Ple del Parlament l’ha presa en consideració.